25 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29781

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI, TEMİZ ÜRETİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bunların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜÇSATEM): Giresun Üniversitesi Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Giresun Üniversitesinin Rektörünü,

e) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin kuruluş amacı, tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre sorunlarına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve çevre değişimini araştırmak, çözümler bulmak, doğal ve yapay çevrelere ilişkin sorunları disiplinler arası ve değişik açılardan incelemek.

b) Sürdürülebilir Kampüs/Yeşil Kampüs/Sıfır Emisyonlu Kampüs çalışmalarını yürütmek.

c) Karadeniz Bölgesinin barındırdığı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; çevre mevzuatını izleyebilir tekniğe sahip; akreditasyonu olan her türlü çevre sorunlarını ortaya koyacak şekilde analiz yapabilen teknik ekipman, teknik ve idari personele sahip; ulusal ve uluslararası boyutta hizmet verecek şekilde yapılanmak ve sürekliliği sağlamak.

ç) Temiz üretim için teknoloji desteği sağlamak; üretim ve hizmet sektöründe verimliliği artırma, kaynak girdilerini ve kimyasal tüketimini azaltma, atık azaltma konularında çalışmalar yapmak.

d) Sürdürülebilir üretim ve tüketim konularını teşvik etmek ve geliştirmek için politika ve mevzuat kapsamında karar verici mekanizmalar, sanayi ve ilgili sektörlerde tanınmış uzmanlar ile akademik ve araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar, ağ ve işbirlikleri kurmak.

e) Bir kurumun ürün, süreç ve hizmetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerini azaltmak için, daha verimli teknoloji ve üretim sistemleri kullanarak, kaynak ve kimyasal tüketiminde ve/veya tüm yaşam döngüsü aşamasında üretilen atık ve salımlarında azalma sağlamak.

f) Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel çevresinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla bakanlık temsilcileri, belediyeler, gönüllü kuruluşlar, araştırma kurumları ve diğer üniversiteler ile işbirliği yapmak.

g) Ekoloji ve çevre konuları ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak ve Üniversite eleman ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, toplumu çevre konusunda bilgilendirmek.

ğ) Ekoloji ve çevre ile ilgili her türlü dokümantasyonu sağlamak, bunlardan kamuoyunun yararlanmasını sağlamak, Üniversite dışından merkeze ulaşan çevre ile ilgili yayın, duyuru, toplantı ve projeleri Üniversite birimlerine duyurmak, aynı şekilde Üniversitenin çevre faaliyetlerini duyurmak.

h) Ekoloji ve çevre sorunlarının saptanması ve çözümü için bölge düzeyinde danışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma konuları ile ilgili, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi sona ermeden görevinden ayrılan veya altı ayı aşan süre ile Üniversite dışına görevlendirilen Müdürün yerine Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun görüşlerini almak ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, yönetmek ve denetlemek,

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek, bu çalışma gruplarında yer alacak kişiler ile araştırma uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve üretim sorumlularını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkezin çalışmaları hakkında her yıl ve/veya istendiği takdirde Rektöre bilgi sunmak,

g) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını, Merkez bünyesinde görevlendirilecek her türlü teknik ve idari personelin görevlendirilmesi ile teklifleri Rektöre bildirmek.

(2) Müdür, Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün izinli olması durumunda müdür yardımcısı/yardımcılarının da bulunmaması halinde Müdürlüğe Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısı/yardımcıları, Merkez ile ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı olmak ve Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve çevre ile ilgili bilim dallarını temsil eden öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla beş kişiden oluşur. Görev süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını düzenlemek ve yürütmek,

b) Merkez faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

c) Merkezin yıllık bilimsel, idari ve mali çalışmalarına ilişkin raporları hazırlamak ve ilgili denetimleri yapmak,

ç) Bir önceki yıla ait çalışma ve faaliyet raporlarını ve bir sonraki yıla ait çalışma ve faaliyet programlarını değerlendirmek ve Rektöre iletmek üzere karara bağlamak,

d) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak ve ilgili komisyona sunmak üzere karara bağlamak,

e) Çevre sorunları ile ilgili olarak projeler hazırlamak veya hazırlatmak,

f) Üniversite içinde ve dışında sunulan projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetlerinin verilmesi konularında karar almak,

ğ) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya süreli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatörler, danışmanlar ve diğer personele ilişkin Müdürün önerilerini inceleyerek ilgili görevlendirmeleri yapmak için Rektörün onayına sunmak,

h) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

ı) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak,

i) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; bu Yönetmelikte belirtilen çalışma alanlarında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az iki en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt çoğunluk aranmadan öneri niteliğinde kararlar alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturmak,

c) Merkezin çalışma programının hazırlanmasına katkı sağlamak ve çalışma önceliklerinin benimsenmesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak amacı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve gerektiğinde faaliyet raporu isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.