21 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29777

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim süresi bir yarıyılda en az on dört haftadan oluşur. Yarıyıllara yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde eğitim-öğretim sürelerini uzatabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seçmeli ders, öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı derstir. Öğrenci, bu dersi kayıtlı olduğu birimdeki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi bölüm başkanı tarafından uygun görülen başka birimlerin zorunlu ve seçmeli dersleri arasından da seçebilir.

(3) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine bir başka seçmeli ders alınabilir. Bu durumda; başarısız olunan seçmeli ders öğrencilik süresince not çizelgesinde yer almaya devam eder, ortalamaya katılır ancak yerine alınan seçmeli dersten başarılı olunduğunda not çizelgesinden silinir ve ortalamaya katılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“ğ) Ek sınav: Öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre verilen sınav haklarıdır. Aşağıdaki esaslara göre sınav düzenlemesi yapılır.

1) Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Sınavlar eğitim öğretim yılının ikinci dönemi sonunda açılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

2) Ek sınav haklarından yararlandıktan sonra mezun olamayıp açılacak sınavlara girme hakkı elde eden öğrencilere ayrıca tek ders sınav hakkı verilmez.

3) Öğrenciler ek sınav haklarını verilen süreler içerisinde kullanmak zorundadırlar. Ek sınav hakkını verilen süreler içerisinde kullanmayan öğrenciler sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

4) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

5) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği döneme ait öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/8/2009

27321

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/3/2010

27535

2-

14/3/2011

27874

3-

7/7/2011

27987

4-

16/8/2011

28027

5-

28/7/2013

28721