19 Temmuz 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29775 (2. Mükerrer)

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 13/07/2016

Karar No  : 2016/15

Konu         : 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

Yüksek Planlama Kurulunca;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 14/01/2016 tarihli ve 3699 sayılı, 18/02/2016 tarihli ve 12840 sayılı yazıları dikkate alınarak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinatörlüğünde “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” ile paralellik arz eden, paydaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geçmiş dönem tecrübelerini, mevcut durumu, uluslararası uygulamaları dikkate alan ve paydaşların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilen ekli 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Belgesinin kabulüne, karar verilmiştir.

 

Kararı görmek için tıklayınız.