17 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29773

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden öğretim üyesini,

b) Enstitü: Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

c) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ç) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

d) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

g) Uygulama esasları: Senato tarafından onaylanmış Üniversiteye ait lisansüstü eğitim ve öğretim uygulama esaslarını,

ğ) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(2) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir lisansüstü diploma programı açılabilir. İlgili anabilim dalı başkanlarından biri veya ilgili anabilim dallarında görevli bir öğretim üyesi ilgili enstitü müdürü tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, başvurma koşulları ve diğer hususlar ile ilgili kurallar uygulama esaslarında belirtilir. Kontenjanlar ile başvuru takvimi ve istenilen belgeler Rektörlükçe ilan edilir.

(5) Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitüler tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

(7) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(8) Lisansüstü programlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile protokol düzenlenebilir.

Dönemler

MADDE 6 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı en çok üç dönemden oluşur. Her bir lisansüstü programın kaç dönem olacağı, bunların süresi ve şekli, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(2) Yarıyıl süresi, bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süredir.

Öğretim Planları, dersler ve AKTS değerleri

MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları bu yönetmelikte belirtilen asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak bu yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili enstitüler tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olup, uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için 4 krediden fazla olamaz.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin yüksek lisans veya doktora eğitimi sırasında ders dönemi içerisinde alınması zorunludur.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(6) Uzmanlık alan dersi; haftalık 5 kredi saat olup, öğretim üyesinin danışman olarak atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi, yabancı uyruklu öğrenci kabulünde öğrenci sayısına bakılmaksızın 5 kredi saatlik uzmanlık alan dersine ilave olarak 3 kredi saat eklenerek 8 kredi saat olarak uygulanır.

(7) Uzmanlık alan dersi, kredi hesaplanmasında ve asgari ders sayısında dikkate alınmaz, bu dersler AKTS hesabında dikkate alınır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından belirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde eğitim verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri uygulama esaslarında belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili programın aradığı seviyede bildiğini ispatlamadıkça, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

(3) Yabancı dil düzeyi, Üniversitenin ilgili birimince yapılan sınavlarla veya Üniversite dışında yapılan sınavlarla tespit edilir. Üniversite dışında yapılan sınavların hangilerinin öğrencinin kabul edildiği programa kaydı için geçerli olacağı, bu sınavlarda alınan puanların Üniversitenin ilgili birimince yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına eşdeğerliği, yabancı dil seviye tespit sınavına girmeden öğrencinin doğrudan kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesinde aranılacak en düşük puanlar uygulama esaslarında belirlenir.

(4) İlgili programın aradığı dil veya diller seviyesinde yabancı dil veya dilleri bilmediği anlaşılan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programına kabul edilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Tezli yüksek lisans başvuru koşulları

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların;

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Tezsiz yüksek lisans başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;

a) Türkiye’de bir lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir lisans programından mezun durumda olmaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Doktora programı başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Doktora programına başvuracak adayların;

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Sanatta yeterlik programı başvuru koşulları

MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların;

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, en fazla zorunlu kredi sayısının yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar uygulama esaslarında belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(3) Yatay geçiş için başvuruların en geç ders kayıtlarından on gün öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüklerine yapılması gerekir.

(4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim/anasanat dallarının görüşleri alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunda belirlenir ve Rektörlüğün onayını müteakip yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla otuz kredilik ders yükünden oluşur.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar uygulama esaslarına göre yürütülür.

(5) Bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri yaz okulundan ders alabilirler.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 16 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim ve öğretim ile başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders, seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Dersler

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 17 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, ilgili enstitü tarafından onaylanır, kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, adaylar tarafından bizzat yapılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılamaz.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı yatıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması ve ders kayıt formu öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

(2) Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtlarını belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edilemez.

(6) Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami kredi saati, uzmanlık alan dersi hariç, on beş kredi saattir.

Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sildirme

MADDE 19 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim ve öğretim yılı kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olmaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim ve öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edip edemeyeceklerine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(4) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(5) Yurt dışına gitme, doğal afet ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak üzere, enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma hakkı tanınabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(7) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurusunu yapar ve ilgili enstitü tarafından kaydı silinir.

Derslere devam

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için %70 devam şartı aranır.

(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili anabilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Özellik gösteren dersler/uygulamalar için sınavlar en az üç öğretim üyesi tarafından sözlü ve uygulamalı da yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının süresi iki ders saatidir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı

MADDE 22 – (1) Ders başarısının tesbitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Örgün lisansüstü programlarda başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %60’ının toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

1) Tablo – 1: Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

Başarı Notu          Harf Notu          Katsayısı

90 – 100                    AA                   4,00

85 – 89                       BA                   3,50

80 – 84                       BB                    3,00

75 – 79                       CB                    2,50

65 – 74                       CC                    2,00

0 – 64                         FF                    0,00

2) G (Geçer), kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.

3) M (Muaf), yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programlarında başarılı oldukları veya daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı iken alıp başardıkları ders/derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

4) D (Devamsız), dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi durumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

5) E (Eksik Not), mazeret hakkı verilen sınav için verilen nottur. Mazeret sona erdiğinde verilen hakla başarılamaması durumunda E notu, K veya FF notuna dönüşür.

d) Başarı notu (G), (M), (K) ile takdir edilen dersler not ortalaması hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz.

Sınavlarda kopya

MADDE 23 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur.

(2) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde danışman tarafından uygun bulunan aynı kredi değerinde başka dersler alınabilir. Doktora programına dahil öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için bütün derslerini başarmış olmaları gerekir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması

MADDE 25 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.

(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre AGNO olarak hesaplanır. AGNO; öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Notların ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 26 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç on beş gün içinde Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) girerler. Sınav notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan edilir.

(2) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir. Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

Muafiyet

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayılabilir.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurullarınca intibakları ve/veya muafiyetleri uygun görülen derslerin notları bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına çevrilerek Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için, dersi alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 28 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 21 inci maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından sağlanır.

İzinler

MADDE 29 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî öğrenim süresine eklenir.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 31 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu adayların kabulünde bu Yönetmelikte yer alan asgarî başvuru şartları aranır. Bu adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile aday programa yerleştirilir.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 11/07/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran öğrenciler; bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Bu öğrencilerden talep edenler bu Yönetmelikle sağlanan haklardan enstitü yönetim kurulu kararıyla yararlanabilirler. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları ilgili enstitüler tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.