16 Temmuz 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29772

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak sınavları koordine etmek,

b) Çeşitli kamu/özel kurum ve kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak,

c) Kamu/özel kurum ve kuruluşları çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme seminerleri ve sertifika programları düzenlemek,

ç) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak,

d) Ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

e) Teknolojik gelişmeler ışığında bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulamaları için yazılım geliştirmek,

f) Üniversite bünyesinde ve Üniversite ortaklığı ile kurum ve kuruluşlarda her türlü yazılı sınavı elektronik ortamda uygulamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde merkezi sınav hizmeti vermek,

b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konusunda danışmanlık, eğitim ve sınav hizmeti vermek,

c) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

ç) Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulamalarının yapılabilmesi için yazılım geliştirmek, güncellemek, denetimini yapmak, donanım bileşenlerinin geliştirilmesini sağlamak,

d) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluşturmak, bu salonların güvenliğini sağlamak, sınavları yürütmek, uygulanan sınavlara ilişkin veri çözümlemesi yapmak,

e) Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulamalarının, ölçme ve değerlendirme alanındaki kuramsal gelişmeler ve teknolojik gelişmeler ışığında önemini aktarmak, bu uygulamaları yaygınlaştırmak, hizmet alacak üniversiteye bağlı birimlere ve kamu/özel kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testlerin hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgilendirme, eğitim ve çalıştay programları düzenlemek, katılımcıların sınav uygulama sistemi ve yazılımlar ile tanışıklığını sağlamak amacıyla elektronik ortamda deneme sınavları düzenlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda telif eserler üretmek,

g) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

ğ) Ulusal düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek, bu yolla eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılar düzenlemek,

ı) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araştırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

i) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak, sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, doktorasını Merkezin çalışma alanı konularında yapmış olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör, gerekli görüldüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden önce görevinden alabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Merkezin çalışma alanı konularında lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerinden en az birine sahip olan iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak atayabilir. Müdür gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu kararları ile oluşturulan çalışma programının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Merkezde görev yapacak araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak, Merkeze bağlı birimlerin çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yıllık çalışma raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

e) Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak, bu kurullara başkanlık etmek, bu kurulların kararlarının yürütülmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından Üniversitenin tam zamanlı  öğretim üyeleri  arasından önerilen isimlerden Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının en az iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan üyelerin yerine yine aynı yöntemle yenisi seçilebilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda iki kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Kurul, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında olağanüstü olarak toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda da eşitliğin bozulmaması halinde Müdürün kararı belirleyici olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin uygulanabilmesi için gerekli kararların alınmasını sağlamak,

c) Merkezin çalışma programı taslağını değerlendirerek karara bağlamak,

ç) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak,

d) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, komisyon ve çalışma gruplarının oluşturulması, görev süresini ve kaç kişiden oluşacağını karara bağlamak.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, en çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine, gerekli görüldüğü hallerde, Üniversite dışından veya yurtdışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa ve gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz ancak kararlar üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında öneri ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi  uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.