16 Temmuz 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29772

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2007 tarihli ve 26634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilgi sistemleri alanına giren her konuda, teknolojik gelişmelerin izlenmesi, proje geliştirilmesi ve uygulamaya konulması amacıyla, disiplinlerarası çalışmalar ile standartların tespitine ve politika belirlenmesine aktif katkı yapmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve çalıştığı konularda veri bankaları kurmak.

b) Bilişim alanında kaynak planlaması ve kullanımı konusunda işbirliğine dayalı uygulama ve araştırmalar ile israfın önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu konularda politika belirlenmesine katkıda bulunmak.

c) Bilgi arşiv envanterlerinin çıkarılması, saklama, erişim, yönetim ve kontrol standartlarının tespiti ile planlama, uygulama ve denetim alanlarında işbirliğine dayalı çalışmalar yürütmek.

ç) Amaç ve görevlerin gerçekleştirilebilmesi için yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

d) Çalışmaların daha ileri düzeye çıkarılabilmesi için proje çalışmaları yapmak, uzman görüşleri oluşturmak, bilirkişi hizmeti vermek, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları düzenlemek ve bunlara iştirak etmek.

e) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan yayınlar (rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzerleri) yapmak.

f) Merkezin kuruluş amacına uygun ve 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca çalışmalar yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b)Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Birimlerin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna bilgi vererek birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez tarafından geliştirilen ya da desteklenen araştırma, uygulama ve projelerle ilgili patent ve telif haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkezin bünyesinde olan bilimsel çalışma, danışma, değerlendirme grupları ve komisyonları kurmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

f) Danışma Kurulu üyelerini görevlendirmek üzere Rektöre önermek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11/A – (1) Danışma Kurulu en fazla 30 üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan aday üyeleri belirleyerek Rektöre sunar. Rektör Danışma Kurulu üyelerini 3 yıl için görevlendirir. Süresi sona eren üye (ler) yeniden seçilebilir. Danışma Kurulunun başkanı merkez müdürüdür. Danışma Kurulu merkez müdürünün çağrısı üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile yılda en az bir defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje ve önerilerde bulunmak, bu projelerin gerçekleşmesine yönelik fikirler oluşturmak ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmak ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önermektir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/9/2007

26634

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/9/2007

26651