16 Temmuz 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29772

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE

KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE KANUN KAPSAMINDAKİ TOKSİK KİMYASAL

MADDELER VE PREKÜRSÖRLERİ İLE FARKLI KİMYASAL MADDELERİN

BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın Sanayi Genel Müdürlüğünden” ibaresi “Bakanlıktan” olarak ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan   “Bakanlığın Sanayi Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Gerekli bilgi işlem alt yapısı tamamlandığında Firma istenen belgelerle birlikte İzin Belgesi başvurularını Bakanlığa elektronik ortamda yapar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” olarak ve aynı ekteki tablonun altında yer alan açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstenen belgeler:

1 - (1) Sayılı Cetvel Kimyasallarını bu Yönetmelikte izin verilen hallerde üretecek olanlar için; bu kimyasalların üretim amacını belirten, üretiminde alınacak güvenlik ve emisyon standartlarına uygunluğu gösterir belgeler, tesisin ayrıntılı akım şemaları.

2 - Dilekçe, doldurulup onaylanmış başvuru örneği.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2007

29735

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/4/2015

29321