15 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29771

YÖNETMELİK

Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2012 tarihli ve 28400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Canik Başarı Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mütevelli Heyet; Vakıf yönetim organı tarafından devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi, en fazla on bir üyeden oluşur. Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Genel Sekreterliğe bağlı birimler şunlardır:

a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

b) Personel Daire Başkanlığı,

c) Mali İşler Daire Başkanlığı,

ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

f) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

g) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

ğ) Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı,

h) Hukuk Müşavirliği.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisansüstü öğretim programlarına, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2012

28400