14 Temmuz 2016 Tarihli ve 29770 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6722   Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/23)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/28)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/30)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32)

––  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/07/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-37 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/07/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/2582 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/4086 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/6/2016 Tarihli ve 2014/4038 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri