14 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29770

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)’nin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÖMER): Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Sertifika: Farklı düzeylerde Türkçe öğretimi sonrasında yapılan sınava bağlı olarak verilen sertifikayı,

d) Seviye tespit sınavı: Türkçe öğrenmek isteyenlerin Türkçe düzeylerini ölçmeye dayalı olarak yapılan sınavı,

e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Türkçe dil bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, yurt içinde/yurt dışında örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimi faaliyetlerinde bulunmak, Türkçe seviye tespit sınavı ve yeterlilik sınavı yapmak, ilgili kurum/kuruluşlarla Türkçe öğretimini destekleyecek ortak projeler hazırlamak, bilimsel araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, sertifika programı açmak ve Türk kültürünü tanıtmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Anadolu Üniversitesine veya diğer yükseköğretim kurumlarına Türkçe öğrenim görmek üzere gelen başta öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere, yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türklere, Eskişehir ve çevresinde yaşayan yabancı uyruklulara, dünyada Türkçeyi öğrenmek isteyen tüm kesimlere örgün ve uzaktan eğitim yoluyla Türkçe öğreterek sonunda başarılı olanlara sertifika vermek.

b) Yabancı dil olarak Türkçe dil düzeylerini belirlemek amacıyla seviye tespit ve yeterlilik sınavları yaparak Avrupa dil pasaportuna uygun belge vermek.

c) Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretiminde ve sözlü/yazılı kullanımında karşılaşılan sorunları gidererek doğru ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla öğrencilere, öğretmenlere, akademisyenlere yönelik olarak; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla kurslar/yaz okulları, sertifika programları açmak, seminerler/yarışmalar düzenlemek ve başarılı olanları ödüllendirmek.

ç) Yurt içinde/yurt dışında Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimini gerçekleştiren eğitimcilere; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla kurslar/yaz okulları, sertifika programları açmak ve seminerler vermek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki/yurt dışındaki ilgili kurum/kuruluşlarla ortak araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

e) Türkçe öğretimi programı oluşturulması ve ölçme-değerlendirme standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, projeler üretmek, pilot uygulamalar gerçekleştirmek, veri bankası ve dil laboratuvarları oluşturmak, yapılacak çalışmaları kitap, dergi, broşür, İnternet ve benzeri yayın araçlarıyla paylaşmak.

f) Kurum/kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.

b)Yönetim Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisiyle Türkçe eğitimi alanında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdür Yardımcılığı için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 ‒ (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi ulusal/uluslararası ölçekte temsil etmek, benzer faaliyetler gösteren kurum/kuruluşlarla iletişim kurmak, faaliyet alanları kapsamında yerel ve küresel ölçekteki gelişmeleri takip etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve Merkezin gelişimine yönelik Yönetim Kuruluna öneriler sunmak.

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Merkez personelini denetlemek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve toplantının gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını her yıl ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Türkçe Eğitimi alanında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektörün görevlendireceği üç üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için aynı usulle kalan süre için başka bir öğretim elemanı görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu onaylamak ve bir sonraki yıla ait çalışma programını karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın ve eğitimle ilgili konularda karar vermek.

ç) Müdür tarafından sunulan önerileri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 12 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.