14 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29770

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 13/07/2016

Karar No  : 2016/ÖİB-K-38

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Iğdır ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi, 143 ada, 34 parseldeki 12.908,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 830.000.- (sekizyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren World Araç Kiralama Kurumsal Personel Hizmetleri İnşaat Plastik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, World Araç Kiralama Kurumsal Personel Hizmetleri İnşaat Plastik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 820.000.- (sekizyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Atakan BAŞARAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Atakan BAŞARAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.