14 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29770

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 13/07/2016

Karar No  : 2016/ÖİB-K-37

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Tokmacık köyü, 253 ada, 8 parseldeki 259,81 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 385/2310 arsa paylı zemin kat, 3 no.lu depolu dükkan (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 14.600.- (ondörtbinaltıyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yetiş DURU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yetiş DURU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.