13 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29769

YÖNETMELİK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, faaliyet alanı, organ ve bu organların nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yapısına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve özgün bilimsel veriler elde etmek ve tedavi ürünleri geliştirmek amacıyla tıp, temel bilimler, eczacılık, sağlık bilimleri ve mühendislik bilimlerinden araştırmacıların birlikte çalışabilecekleri klinik aktarımlı (translational) çalışma ve projeler üretmek.

b) Temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında ileri ve yenilikçi teknolojiye dayalı yeni nesil molekül, ilaç, ürün, yöntem, sistem, ilaç taşıma sistemleri gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılacak yeni ve özgün moleküller geliştirmek.

c) Türkiye’de halen belirli merkezlerde birbirinden bağımsız olarak yürütülen mikro-nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme teknolojileri konularındaki Ar-Ge çalışmalarını ileri teknolojiler kapsamı altında bir araya getirmek ve ortak projeler üretmek.

ç) Temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında araştırmalar yürüten farklı bilim dalları ve sanayi kuruluşlarının ortak projeler yürütmesini sağlamak.

d) Yerli ve yabancı sanayi ve endüstriyel ürünlerin nitelik, nicelik ve etkinlik durumları ile insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri konusunda test, analiz ve danışmanlık hizmeti vermek.

e) Moleküler biyoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji, doku mühendisliği, biyomühendislik, mikroteknoloji, farmakoloji, farmakodinamik, farmakokinetik gibi konularda klinik aktarımlı (translational) ve interdisipliner özelliklerde proje, tez çalışması veya bilimsel araştırmalar yapmak isteyen, yeni bir molekül geliştirip bunun ön çalışmalarını yaparak patent almak isteyen farklı branşlardan bilim insanlarına, çalışmaları sırasında gerekli temel altyapı, destek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

f) İleri teknolojiler konusunda ürüne yönelik çalışmalar yaparak prototip ve faydalı modeller geliştirmek, işbirliği yaptığı kamu ve özel sektör temsilcileri aracılığı ile bu prototip ve faydalı modellerin üretimini gerçekleştirmek.

g) İnterdisipliner ve klinik aktarımlı çalışma yapmak isteyen akademisyenlere araştırma imkânları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere lisansüstü eğitim programları düzenlemek.

ğ) İleri ve yenilikçi teknolojiler ile ilgili uluslararası organizasyonlara katılarak, diğer üye ülkelerle koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.

h) Merkezin çalışma alanına giren konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Öğrencilere akademik eğitim verip bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmasını sağlayarak ülkemize nitelikli bilim insanı kazandırmak.

i) Merkez olanakları ile yapılan araştırmalara ilişkin sonuçları yaymak ve Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanlarına ait makalelerin Science Citation Index-exp. giren dergilerde yayımlanmasını teşvik etmek.

j) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun, Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

k) İleri teknolojiler alanında ürüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda kullanılan yöntem ve sonuçları patente dönüştürmek.

l) Dergi, kitap ve benzeri yayım çalışmalarında bulunmak.

m) Sunmuş olduğu test, analiz ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile Merkezin finansal açıdan sürdürülebilir olmasını sağlayan gelir getirici kaynaklar oluşturmak, bu amaçla işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de halen var olan bilimsel, teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün, ileri ve yenilikçi teknolojilere dayalı özgün tanı ve tedavi edici ürünler geliştirilmesini amaçlayan interdisipliner çalışmalar kapsamında bir araya getirilmesini sağlamak.

b) Bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve teknik imkânlara sahip ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma birimlerini oluşturarak Ar-Ge programları geliştirmek ve uygulamak.

c) Toplumun ileri teknolojiler ile ilgili beklentilerinin karşılanması için ürüne yönelik ve ileri teknoloji temelli Ar-Ge çalışmaları yaparak, ulusal ekonomiye, toplumsal sağlık düzeyine ve bilimsel birikime katkı sağlamak.

ç) Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknolojiler konusunda işbirliği ortamı oluşturmak.

d) İleri teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezde yürütülecek araştırmalara kaynak sağlamak.

e) Uluslararası bilimsel organizasyonlarda aktif görev alarak ileri teknolojiler ile ilgili uluslararası politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ileri teknolojiler konusunda faaliyette bulunan yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Yurt içinde ve dışında ileri teknolojiler konularında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılımı desteklemek ve bu konuda ulusal veya uluslararası kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Nitelikleri, Görev Süresi, Görevleri ve Yetkileri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcısı.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitede tam zamanlı görev yapan, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile kendini alanında kanıtlamış öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi atanır.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci dereceden sorumlu kişidir. Bu yönden bütün tedbirleri alır ve uygular, Merkezi temsil eder.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirler, başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, işleyişini izler ve denetler.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütür.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlar ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunar.

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisiyle Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitede tam zamanlı görev yapan, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile kendini alanında kanıtlamış öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için iki Müdür yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcısının görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür yardımcısı görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcısının görev süresi, Müdürün görev süresi ile birlikte sona erer.

(4) Müdür yardımcısı görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından Müdürün önerisiyle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; doğal üye olan Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi, Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversitedeki fakülte ve anabilim dallarındaki uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleriyle araştırma alanında kendini kanıtlamış öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(3) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun toplantıları

MADDE 12 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile üç ayda bir kez ve en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır.

(3) Toplantılarda Müdür tarafından sunulan konular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır.

(4) Kararlarla ilgili tutanak tutulur, katılımcılar tarafından imzalanır ve ilgili birimlere gönderilir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğe ve Merkezin amaçlarına uygun olarak;

a) Merkezin yönetimi, çalışacak akademik ve idari elemanlar, birim sorumluları ile ilgili konularda kararlar alır.

b) Merkezin işleyişi, çalışma prensipleri ve faaliyetler ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlar.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

ç) Gerekli mevzuat değişiklik taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunar.

d) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını saptar, bu esaslar doğrultusunda desteklenecek projeleri belirler ve bunların yürüyüşünü izler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Malî hükümler

MADDE 14 – (1) Merkezin aynî ve nakdî gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kadrolar

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik personel ihtiyacı Müdürün, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak, önereceği nitelikli adaylar arasından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Müdürün önereceği adaylar arasından Rektörün görevlendireceği elemanlarca yürütülür.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Diğer hükümler

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetinde kullanılır.

(2) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerle ilgili olarak 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.