13 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29769

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci  fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TGY’de bir akademik yıl, her biri on altı haftalık sonbahar ve ilkbahar dönemlerinden oluşur. Dönem sonu sınavları, bu süreye dahil değildir. Ayrıca, akademik kurulun onayı ile sekiz haftalık yaz öğretimi açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) ELAE için mazeret sınavı düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenen ders içi çalışmalara, ders içi sınavlara, ara sınavlara ve dönem sonu sınavına girmek zorundadırlar.

(2) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ders içi çalışmalara, ders içi sınavlara, ara sınavlara, dönem sonu sınavına ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim görevlileri tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(3) Diller Okulu Kurulu tarafından geçerli görülen bir nedenle, ders içi sınavlara ve/veya ara sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

(4) Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde mazereti nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilerin bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sınav hakları mevcuttur.

(5) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(6) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle Diller Okulunda saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, ELAE sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde; ara sınav, dönem sonu sınavı ve değerlendirmeye tabi tutulan tüm çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi iş günü içinde Diller Okulu Direktörlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Diller Okulu Direktörlüğü, dilekçenin alınmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde sınav kağıdını inceleyerek, maddi hata tespit ettiği takdirde sonucu, Diller Okulu Kurul kararı ile öğrenciye ve Öğrenci Kaynakları Birimine bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) I notu; dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde mazereti nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, mazeretlerini belirten belgeleri, talep dilekçesi ile birlikte dersin öğretim görevlisine iletmeleri ve taleplerinin öğretim görevlisi tarafından uygun görülmesi halinde verilir. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler ve talep dilekçesi, Diller Okulu tarafından, en geç akademik takvimde sisteme not girişleri için son gün olarak belirtilen tarihe kadar Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili belgelerin, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; derse U notu verilir. Öğrencinin, I notu aldığı dersten öğretim görevlisi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları tamamlaması veya belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girerek bir not alması gerekir. Diller Okulu, I notlarının harf notuna dönüşümleri için en geç bir sonraki dönemin ders kayıtlarından üç gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği I notu dönüşüm tarihlerini, Diller Okulu Kurul kararı ile Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar tüm sınav hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştürülmeyen I notu; U notuna dönüşür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir düzeyin başarı ile tamamlanması için; öğrencinin derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmesi ve o düzeydeki ders içi çalışmalar, sınav/sınavlar, ara sınav/ara sınavlar ve dönem sonu sınavı sonuçlarına göre o düzeyden başarılı olması gerekir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2014

29164

2-

3/5/2015

29344

3-

25/8/2015

29456