13 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29769

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar dışında, dönem sonu sınavına da girmek zorundadır.

(2) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğrenciye proje de yaptırılabilir.

(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınavlar ve dönem sonu sınavlarına ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere bildirilir.

(4) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle, ara sınav veya dönem sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

(5) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(6) Bir öğrenciye aynı günde ikiden fazla dönem sonu sınavı verilmez.

(7) Öğretim üyeleri, ilgili dekanın onayını almadan dönem sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez.

(8) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin ders kayıt süresinin başlangıcından beş gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için “I” notu verilir. “I” notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili olarak, 22 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

(9) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle fakültede saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç onbeş iş günü içinde, yazılı olarak fakülte dekanlığına başvurarak, ara sınav dönem sonu sınavı kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. Dekan tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek sonucu Dekana bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, 25 inci madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “I” notu (eksik); dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde mazeretlerini belirten belgeleri talep dilekçesi ile birlikte dersin öğretim üyesine iletmeleri ve taleplerinin öğretim üyesi tarafından uygun görülmesi halinde verilen nottur. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler ve talep dilekçesi, ilgili fakülte tarafından en geç akademik takvimde not girişleri için son gün olarak belirtilen tarihe kadar Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili belgelerin Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not ortalamasına dahil edilen dersler için “F”, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için “U” olur. Öğrencinin, “I” notu aldığı dersten öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları tamamlaması veya belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girerek bir not alması gerekir. İlgili fakülte, “I” notlarının harf notuna dönüşümleri için en geç bir sonraki dönemin ders kayıtlarından üç gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği “I” notu dönüşüm tarihlerini karar ile Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar tüm sınav hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştürülmeyen “I” notu; not ortalamasına dahil edilen dersler için “F”, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için “U” notuna dönüşür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2016

29607