12 Temmuz 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29768

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2011 tarihli ve 28033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresi azami iki yıldır.”

“(9) Azami süreler sonunda; ders başarısızlığı nedeniyle ya da kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 10 uncu maddede mezuniyet koşulu olarak belirtilen 2,00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre ek süre ve sınav hakkı tanınır. Bu haklara dair usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senatoca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birimlerin yönetim kurulu kararı ile, mezuniyet için en fazla üç dersi kalan ve Senatoca belirlenen kayıt şartlarını yerine getirmiş öğrenciler için, bu dersler eğitim planındaki dönemlerinden farklı bir dönemde sınav bazında açılabilir. Ancak öğrencilerin, bu dersleri daha önce almış ve devam şartını sağlamış olmaları gerekir. Ayrıca birimlerin yönetim kurulu kararı ile öğrenciler; bulundukları yarıyılda kendi bölümlerinde açılmayan bir veya birden fazla derslerine karşılık olarak; azami ders yükü sınırları dahilinde kalmak koşuluyla ilgili birim içinde başka bir bölümden veya Üniversitenin diğer birimlerinde açılan aynı isimli veya o derse muadil dersleri karşılık olarak alabilirler. Ancak ders saatinin öğrencinin kendi bölümündeki dersin saatine eşit ya da fazla, içeriğinin veya öğrenme kazanımlarının ise eşdeğer olması gerekir. Fakat kendi bölümünde yabancı dilde okutulan bir ders, farklı bir dilde alınmaz.”

“(8) Entegre öğretim sistemi uygulayan birimlerde ve Diş Hekimliği Fakültesinde sınavlar, değerlendirme uygulamaları, ders ve yıl tekrarına ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde sınavlar, değerlendirme uygulamaları, ders ve yıl tekrarına ilişkin Senatoca belirlenen esaslar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren ilgili birimdeki mevcut tüm öğrencilere uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.