12 Temmuz 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29768

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye dışındaki akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri mensupları ile yabancılara Türkçe öğretimi vermek ve bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek,

b) Talep edilen diğer dillerde genel anlamda dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak,

c) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini incelemek,

ç) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak,

d) Türkiye içinde ve dışında dil, kültür ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak,

e) Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretmek,

f) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamak, oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak,

g) Yurt dışında yaşayan Türklere ana dili olarak Türkçe öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, internet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek,

ğ) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, çocuk yazını, sözlükbilimi, derlem (bütünce) dilbilimi, Türkçe öğretimi programları, Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı uygulama ve araştırmaları yapmak,

h) Kendi faaliyet alanlarıyla ve diğer dillerle ilgili çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim ve sertifika programları açmak; kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi ve atölye çalışmaları düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla, üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama-araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, kongreler, toplantılar, sempozyumlar, paneller, atölye çalışmaları, kurslar, sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek,

b) Ana dili olarak ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

c) Talep edilen dillerin öğretimini gerçekleştirmek,

ç) Çocuk yazını, sözlükbilimi ve derlem (bütünce) dilbilimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,

d) Türkçe öğretimi programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,

e) Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,

f) Türk dilini, edebiyatını, kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak,

g) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,

ğ) Çözüm ortakları, paydaş kurumlar ve kuruluşlar ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

h) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

ı) Türkçeyi iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü etkili ve başarılı bir şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek,

i) Üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama-araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,

j) Türkçenin ana dili olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

k) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerin, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak,

l) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere internet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek,

m) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin yabancı dil bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek,

n) Türkçe dışında talep edilen dillerin öğretimi amacıyla kurslar açmak, öğretim elemanı temin etmek, dillerin öğretimi ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek,

o) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak,

ö) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,

p) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,

r) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak,

s) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ş) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,

t) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, yurtta ve dünyada bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek,

u) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut olan ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar hakkında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek,

ü) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak,

v) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek,

y) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında öğretmeye yönelik programlar düzenlemek,

z) Talep hâlinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek,

ğ) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

h) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

ı) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

i) Merkezin ödenek ihtiyacını ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

j) Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

k) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla süre ile Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile her eğitim-öğretim döneminin (güz ve bahar) başında ve sonunda olmak üzere akademik yılda en az dört defa olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Kararlar açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak,

d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,

e) Merkezin faaliyet konularında, işbirliği gerektiren çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

f) Eğitim programlarının düzenlenmesine, düzenlenen programlarda görevlendirilecek kişilere ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin karar almak,

g) Merkezin bütçesini hazırlamak,

ğ) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

i) Merkezin ödenek ihtiyacını ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden Rektörün oluru ile seçilen beş üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında her akademik yıla ait eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar) başlamadan önce bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri ve çalışmaları ile bir sonraki çalışma dönemine ait programla ilgili Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde önerilerde bulunur.

Çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli gördüğü takdirde bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Demirbaş ve donanım

MADDE 18 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.