11 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29767

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİMNOJEOLOJİ VE OŞİNOGRAFİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Limnojeoloji ve Oşinografi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Limnojeoloji ve Oşinografi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YLOAUM): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Limnojeoloji ve Oşinografi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Göllerin, denizlerin, göle ve denize dökülen akarsuların coğrafik, jeomorfolojik, jeolojik durumu ile göl ve havzanın hidrografik ve klimatolojik durumlarını incelemek,

b) Göllerin ve denizlerin coğrafik yapısını ve gölü besleyen su kaynaklarının genel durumunu incelemek,

c) Göllerde ve denizlerde iklime bağlı su seviyesinin yükselme sebepleri ile göle dökülen akarsuların kaynaklarını araştırmak, yıllar itibariyle iklim ve su hareketlerini incelemek,

ç) Göllerin ve denizlerin yükselmesi sebebiyle meydana gelecek olumsuz etkileri araştırmak, bu konularla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

d) Merkez bünyesinde ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma yapmak, yaptırmak ve bunları yaymak,

e) Yurtdışındaki bu nitelikte veya bu amaca yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Kamuoyunu belirtilen konularda aydınlatmak amacıyla panel, kongre, konferans düzenlemek,

g) Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve merkez müdürünün onayı ile gerektiğinde özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ğ) Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili kurumları ile işbirliği yaparak yukarıda belirtilen konularda, her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitilmelerinde yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde göl ve deniz araştırmaları yapmak üzere tam teşekküllü bir laboratuvar oluşturmak,

b) Göl ve deniz tabanlarını ve çökel yapılarını sismik yöntemlerle görüntülemek, aktif fayları haritalamak, yakın geçmişteki katastrofik doğal olaylarının araştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

c) Göl ve deniz çökellerini örnekleyerek bunlar üzerindeki deprem kayıtlarını araştırmak,

ç) Göl ve deniz tabanındaki heyelanları ve tsunamileri araştırmak,

d) Doğal afetlerle ilgili göl altı gözlem ve ölçümleri yapmak, olası etkilerini araştırmak ve risklerini azaltmak için tedbirler önermek,

e) Göl ve denizlerden elde edilen karotlar üzerinde yüksek çözünürlü ve çok disiplinli analizler yapmak suretiyle geçmişte oluşmuş iklimsel ve buna bağlı çevresel değişimleri incelemek,

f) Orta ve uzun süreli göl ve deniz su seviyesi ve kıyı çizgisi değişimleri konusunda araştırmalar yapmak,

g) Göl ve deniz ekosistemlerinin yapısını araştırma ve insan kökenli ve doğal değişkenliği gözlem ağları ve modeller aracılığıyla anlamak,

ğ) Göl ve deniz tabanı batimetrisine yönelik araştırmalar yapmak,

h) Göllerin ve denizlerin kökenini, jeolojik evrimini ve ekonomik potansiyelini araştırmak,

ı) Yukarıda sıralanan konularda bilimsel yayın ve raporlar üretmek ve bunları kamu ve özel kuruluşlarla, kişilerle paylaşmak, verilecek seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

i) Dünyadaki eşdeğer merkezler ile iş birliği yapmak, yine bu merkezler ile yarışır bir konumda olmak ve bu yönde uluslararası ve çok disiplinli projeler oluşturmak ve gerçekleştirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek, alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bilgi işlem dairesi başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını hazırlamak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleri ve program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.