11 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29767

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GENÇMER): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin okul dışı zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek.

b) Gençlerin Bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik ekseninde kurulan merkezin sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, eğitim ve sosyal hizmet gibi değişik alanlardaki araştırmacılar tarafından ortaklaşa ele alınmasını sağlayacak bir ortamın oluşturulması ile bilgi alışverişinin sağlanması adına gerektiğinde Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile işbirliği de yaparak bu yöndeki çalışmalara katkıda bulunmak ve desteklemek.

c) Öğrenci faaliyetlerini planlamak.

ç) Gençlere-öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim kurslarına ev sahipliği yapmak.

d) Önlisans öğrencilerinin DGS, lisans öğrencilerinin KPSS, ALES ve benzeri sınavlarda başarılı olmaları için ders, doküman ve deneme sınavları ile katkıda bulunmak.

e) Gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayıcı etkinliklerde bulunmak.

f) Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yönelik kurslar düzenlemek.

g) Öğrencilerin sosyal hayata aktif katılımı sağlamak için üniversite dışında yapılan sosyal-kültürel etkinliklerde yer almalarını sağlamak.

ğ) Gençlerin okul dışı yapılacak aktivitelere katılımını sağlamak ve gezi, tur vb. seyahatleri planlamak.

h) Gençlerin özel yeteneklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olma ve yetenekli öğrencileri ilgili alanlara yönelterek, öğrencilerin bu alanda başarılı olmalarını sağlamak.

ı) Etkinliklerin sürecini programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek.

i) Merkezin iş ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilerin topluma faydalı, araştırıcı, yaratıcı ve birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak.

b) Öğrencilerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.

c) Öğrencilerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

ç) Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak.

d) Öğrencilerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

e) Öğrencilerin okul sonrası yapılacak sınavlarda başarılı olmaları için gerekli koşulları sağlamak.

f) Öğrencilerin gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

g) Merkezin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda yayınlar yapmak.

ğ) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi, sivil veya özel kurum ve örgütlerle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak.

h) Öğrencilerin kapasitelerinin gelişebilmesi için her türlü eğitim programları düzenlemek.

ı) Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

j) Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

k) Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı konusunda uzman ve deneyimli Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve öğrenci gelişimi konusunda çalışmaları ya da ilgisi olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, öğrenci gelişimi konusunda bilgi ve deneyimi olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Alet, ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Üniversite Senatosu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.