11 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29767

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2013 tarihli ve 28804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(j) Koordinatörler Kurulu: Dekan başkanlığında, Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Baş Koordinatör, Baş Koordinatör Yardımcıları, Ölçme, Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Başkanı, Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu Başkanı, Bilimsel Araştırma Eğitimi Komisyonu Başkanı, İletişim Becerileri Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Öz Değerlendirme Kurulu Başkanı, Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Dönem Koordinatörleri, Dönem Koordinatör Yardımcıları, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğretimin koordinasyon içinde yürütülmesi Koordinatörler Kurulu ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanından oluşan Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunca sağlanır. Koordinatörler Kurulu; her yıl için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Sınıf koordinatörlerine yardımcı olmak üzere ders kurulu başkanları, staj yöneticileri ve öğrenci konsültanları belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) İnternlik döneminde eğitim;

a) Acil tıp diliminde iki ay,

b) Genel cerrahi diliminde bir ay,

c) Kadın hastalıkları ve doğum diliminde iki ay,

ç) İç hastalıkları diliminde iki ay (iki hafta kardiyolojide, iki hafta göğüs hastalıklarında),

d) Çocuk sağlığı ve hastalıkları diliminde iki ay,

e) Halk sağlığı diliminde iki ay,

f) Psikiyatri diliminde bir ay,

olarak uygulanır.

(2) Halk sağlığı diliminde öğrenciler bir ay aile hekimliği birimlerinde eğitim görürler. Diğer bir aylık sürede ise Toplum Sağlığı Merkezi, Ana-çocuk Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve benzeri temel sağlık hizmetleri sunan diğer kurumlarda eğitimlerini sürdürürler.

(3) İntern döneminde program çalışmalarına devam zorunludur. Anabilim/bilim dalları başkanları devamı takiple yükümlü olup, devamında eksiklik olanlara eksik olan süreleri telafi ettirir.

(4) İntern dönemi öğrencileri her çalıştığı dilimde yapmış oldukları çalışmaları, uyguladıkları girişimleri ve izledikleri hastaların analizlerini kapsayan çalışma raporunu anabilim/bilim dalı başkanlığına son hafta içinde teslim ederler. Bu raporlar başarı belgesinin değerlendirilmesinde uygulama karnesi ile birlikte esas olarak alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Oniki aylık dönem içinde, dilimlerdeki her bir süreyi zamanında tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, zorunlu hallerden eksik kalan çalışmaları tamamlamak, görev yaptığı birimdeki uygulamalara gözetim altında bizzat katılmış olmak ve her dilimin süresi sonunda Anabilim/Bilim Dalı Başkanının onayladığı dilimin başarı ile tamamlandığını bildiren yeterlik belgesini almak şarttır. Başarısız olunan dilimlerde, bu dilimlerin normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar edilmesi gerekir. Bir dilimin %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süreyle tekrarlar.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.