11 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29767

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇEVİRİ-MER): Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteden ve Üniversite dışından gelen sözlü ve yazılı çeviri talebini, çeviri alanında uzman profesyonellerle buluşturmak, bu sayede Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile piyasa arasındaki bağlantıyı güçlendirmek, alanımızda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek, akademik yayınlar yapmak, projeler üretmektir. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteden ve Üniversite dışından gelen sözlü ve yazılı çeviri talebini alanında uzman profesyonellerle buluşturmak.

b) Üniversitemiz Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile çeviri piyasası arasındaki bağı güçlendirmek.

c) Çeviribilim alanında akademik yayınlar yapmak, projeler üretmek.

ç) Üniversiteler, kamu ve özel sektör ile konu ile ilgili işbirliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırmaları bulunan öğretim elemanlarından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı hallerde, müdür yardımcısını vekil olarak bırakır.

(3) Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere aynı yöntemle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversite öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Merkezin bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleriyle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin faaliyet raporlarını incelemek ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez üye ve çalışanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkezin kamu, özel veya sivil toplum kuruluşları ile yapacağı işbirliği ve yürüteceği ortak projeler konusuna ilişkin çalışma ilke, esas ve usulleri tespit etmek.

d) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulunda görevlendirilen üye sayısı içinde, Üniversite mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, sekizden fazla olamaz.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör görevlendirir. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Danışma Kurulu başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.