11 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29767

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt işlemleri ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt işlemleri ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,

d) Birim: İlgili fakülteyi,

e) ÇAP: Çift Ana dal Programını,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu birimin önerisi ile görevlendirilen öğretim elemanını,

g) Değişim öğrencisi: Üniversitenin birim ya da bölümleri tarafından mutabakat zaptı ile değişim programlarına katılma hakkını kullanan öğrenciyi,

ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk sayılmasını,

h) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakültenin yönetim kurulunu,

ı) İlk yarıyıl: Birinci sınıfa ders kaydı yaptırılan yarıyılı,

i) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

j) ÖİDB: Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

m) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,

n) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Bursa Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

s) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar yarıyılını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 – (1) Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.

(2) Kayıt için istenen belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge istenmeksizin adayın kaydı yapılır ancak e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin ise aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumu ile uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(4) Kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Öğrenci Üniversiteden mezun olmuşsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

(6) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak öğrencinin beyanı esastır.

(7) Yalan beyan durumunda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili fakülte kurulunun önerisi Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile tamamen veya kısmen bir yabancı dilde öğretim verilen programlar açılabilir.

(2) Tamamen veya kısmen bir yabancı dilde öğretim verilecek programlara kabul için, öğrencinin 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerindeki dil yeterliliği için asgari şartları sağlaması gereklidir.

Eğitim-öğretim süresi ve öğrencilik statüsü

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim, her yıl Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyıl en az yetmiş işgünüdür. Senato gerek gördüğünde bu süreyi arttırabilir. Kayıt ve dönem sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.

(4) Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(6) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bütünleme sınav döneminin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(7) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(8) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(9) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(10) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(11) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, uzaklaştırılma süresi öğrenim süresine dâhildir.

(12) Lisans öğrenimlerini tamamlamadan Üniversiteden ayrılan öğrencilere ise başvurmaları halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücretleri

MADDE 9 – (1) Öğrenci, akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder.

(2) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, dört yıllık lisans programlarından bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(3) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenmez.

Öğretim planı

MADDE 10 – (1) Fakültelerde öğretim, ilgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili fakülte kurulu kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşen öğretim planlarına göre yapılır. Planda, derslerin kodu, adı, öğretim süresince yarıyıllara göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, AKTS değerleri, İngilizce adı ve varsa ön koşulları belirtilir.

(2) Öğretim planı; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, bitirme çalışması, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu ve seçimlik olabilir. Öğretim planındaki bazı dersler Senatonun kararı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(3) Derslerin AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Bir dersin yükü, AKTS kredi yükü olarak tanımlanır. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulur. Bir AKTS kredi yükü, öğrencinin bir yarıyılda 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir.

(4) Senatonun kararı ile bazı dersler iş yükünden sayılmakla beraber AGNO’ya katılmayabilir.

(5) Öğretim planları; lisans düzeyi için 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Zorunlu hâllerde her bir yarıyıldaki AKTS kredi miktarı Senato tarafından ayrıca belirlenebilir. Öğretim planlarında seçimlik derslerin oranı, mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS kredisinin en az %25’ini oluşturacak biçimde Senato tarafından belirlenir. Öğretim planlarında sosyal içerikli derslere de yer verilir.

(6) Kısmen yabancı bir dilde öğretim yapılan programlarda öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince kayıtlı oldukları programın öğretim planında bulunan derslere karşılık gelen toplam AKTS kredisinin en az %30’unu ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadır.

(7) Öğretim planı değişikliklerinde kaldırılan, eklenen ve birleştirilen dersler, derslerin eşdeğerlilikleri, ön koşulları, yeri, AKTS kredisi ve statüsü ayrıntılı olarak belirtilir.

Oryantasyon ve akademik danışmanlık

MADDE 11 – (1) Kesin kayıtları yapılan öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce uyum programları düzenlenir.

(2) Akademik danışmanlık hizmeti, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuat uyarınca mali yükümlülükleri yerine getirmek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Kayıt yenileme işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

(3) Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla, ders ekle/sil tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) Belirlenen şartları yerine getirmeyen veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda öğretime devam edemez.

(5) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(6) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekle/sil tarihlerinde danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

Özel ve misafir öğrenci

MADDE 13 – (1) Özel öğrenci olarak, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler, birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede açık bulunan derslere misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(3) Özel ve misafir öğrencilik ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Anlaşmalı yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları

MADDE 14 – (1) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Socrates/Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 15 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(2) Öğrenci kimlik kartı ile ilgili esaslar senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Programlara İlişkin Esaslar

Dersin türü

MADDE 16 – (1) Fakülte kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayırmak şartı ile programlarına; ortak zorunlu, zorunlu, seçmeli, ön koşullu dersler ile laboratuvar dâhil farklı uygulamalar koyabilir. Haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeleri yapabilir.

(2) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleridir.

(3) Seçmeli dersler, ilgili programın öğretim planında yer alan belirli ders grupları içinden seçerek alınabilecek derslerdir.

(4) Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı veya AKTS kredisi, ilgili fakülte kurulunca öğretim planında belirtilir.

(5) Ön koşul dersi, öğrencinin ön koşullu derse kaydını yaptırması için, başarılmış olmak zorunda olduğu derstir.

(6) Ön koşullu ders, Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha fazla ön koşula bağlı ise bu ders ön koşullu bir derstir.

(7) Bir programda yer alan bazı dersler için ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ön koşul konulabilir. Ön koşullu derslerin ön koşulları öğretim planlarında gösterilir.

(8) Dersler ilgili bölümün gerekçeli talebi doğrultusunda ilgili yönetim kurulu kararı ile şubeler halinde açılabilir.

Ders alma

MADDE 17 – (1) Ders alma işlemi, öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla yapılır.

(2) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

(3) Öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu programının öğretim planındaki derslerin AKTS kredi değeri esasına göre belirtilen yüktür.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla bir ders artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 2,30 olan öğrenciler için en fazla iki ders artırılabilir.

c) Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 3,00 olan öğrenciler için en fazla üç ders artırılabilir.

(5) AGNO’su 3,00 dan az olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar.

(6) Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda, programlarının ders planında yer alan ilgili yarıyıl derslerinin tümünü almak zorundadırlar.

(7) Üst üste iki yarıyıl sonunda AGNO’su 2,00’nın altında olan öğrenciler, öncelikle son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle AGNO’sunu en az 2,00’ye yükseltmek zorundadırlar. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 AGNO’yu sağlaması hâlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak FF, FD, K, İZ, D notu aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadırlar.

(8) Öğrenci çakışan derse kayıt olamaz. Ancak öğrenci çakışan dersi, eşdeğer olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders olmak şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer programlarından, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile alabilir.

(9) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci bu dersten muaftır. Eksik kalan kredi varsa, almadığı diğer derslerden kredisini tamamlar.

Derslere devam mecburiyeti

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları dersler ile devamsız oldukları derslerin teorik kısmına en az %70, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının ise %80’ine katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(3) Bir dersin devam şartını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile derse devam etme koşulu aranmayabilir.

(4) Öğrenciler tekrarlanan derslerde her türlü ara sınav, kısa sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev, proje ve benzeri akademik çalışmalara katılırlar. Bu çalışmalardan daha önce aldıkları notlar geçersizdir. Ancak devam şartı aranmayacak derslerde ilgili yönetim kurulu kısa sınav, proje, ödev gibi hususlarda kısıtlamalar getirebilir.

(5) Devamsız öğrencilerin durumu yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilân edilir. Devamsız öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

(6) Ders kaydı yaptırdıktan sonra akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere İZ notu verilir. Devam koşulu yerine getirilmeyen ders için D notu verilir. İZ veya D notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ile bütünleme sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorundadır.

(7) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.

(8) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar.

Yan dal programı

MADDE 19 – (1) Yan dal programı; ilgili bölümün önerisi, ilgili fakülte kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

(2) Yan dal programına ait hususlar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Çift ana dal programı

MADDE 20 – (1) ÇAP; ilgili bölümün önerisi, ilgili fakülte kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

(2) ÇAP’a ait hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Yatay geçiş

MADDE 21 – (1) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerle ilgili hususlar Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

(2) Yatay geçiş intibak işlemleri 23 üncü maddede belirlenen kurallara uygun olarak ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.

Dikey geçiş

MADDE 22 – (1) Üniversitenin lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

(2) Öğrencinin, kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapılan programlara başlayabilmesi için Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerindeki dil yeterliliği şartlarını sağlaması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olması gerekir.

İntibak ve ders sayımı

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin lisans programına;

a) Yatay ve dikey geçişle kayıt yapılması,

b) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanların lisans programlarına yerleştirilmesi veya kabul edilmesi,

c) Üniversitede öğrenci iken diğer bir yükseköğretim kurumundan ders alınması,

durumlarında intibak ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(2) İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) İntibak işlemleri güncel öğretim planına göre yapılır.

b) Önceki programda alınmış ancak güncel öğretim planında yer almayan dersler intibak dışı bırakılır.

c) Not döküm belgesinde başarılı derslerin hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin sayılmayacağı belirlenir.

ç) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait sayılmayan dersleri öncelikle tamamlamak zorundadır.

d) İntibakı yapılan derslerin AKTS kredilerinin toplamına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıl veya yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

e) Saydırma talebinde bulunulacak derslerin süre sınırlamasına ilişkin işlemler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

f) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

(3) Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, eşdeğerliliği kabul edilen hangi derslerin intibakının yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir. İntibak yapılan derslerden öğrencilerin daha önce almış oldukları notlar, 25 inci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.

(4) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan muafiyet sınavları sonucu alınan notların harf notuna dönüştürülmesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden saydırma isteğinde bulunabilir. Bunun için, kayıt yenileme tarihlerinden itibaren on beş gün içinde, dilekçe, not döküm belgesi ve ders içerikleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapılır. Daha önceki yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları başarı notları, Senatonun belirleyeceği esaslara göre dönüştürülür. Bu derslerden her yarıyılda 30 AKTS ders seçeceği varsayılarak sayılan veya intibak edilen derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve diğer sınavlar olarak yapılır.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların kombinasyonları şeklinde yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk on beş günü içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir. Ara sınav programları ilgili bölüm başkanlığınca sınavın tarihi, şekli, saati ve yeri belirtilerek hazırlanır ve sınavların başlamasından en az on beş gün önce ilân edilir.

(3) Dönem içi değerlendirme; her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı yarıyılın ilk on beş günü içerisinde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir, bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirilir ve ilgili web sayfalarında ilan edilir.

(4) Ara sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde öğrenci bilgi sisteminden ilan edilir. Ancak bu ilan tarihi yarıyıl dersleri bitimi tarihini aşamaz.

(5) Mazeret sınavı; ara sınav şartlarını ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir. Bir dersin mazeret sınavına giremeyen öğrenciye aynı ders için yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavlarının mazereti yoktur.

(6) Yarıyıl sonu sınavı; proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği yazılı sınav gerektirmediği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır ve öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Seminer, bitirme çalışması, proje ve tasarım dersleri gibi derslerde ve diğer özel durumlarda ilgili fakülte kurul kararı ile bu oranlar %25’ ten az ve %75’ ten fazla olmayacak şekilde değiştirilebilir.

(7) Bütünleme sınavı; bütünleme sınavı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Tek ders sınavı; mezun olmak üzere tek dersi kalmış, bu dersinde devam şartını yerine getirmiş, varsa katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrencilere başarısız oldukları ders için bir eğitim-öğretim yılında sadece bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek ders sınavında alınan harf notu dersin yarıyıl başarı notudur. Tek ders sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

(9) Tekrarlanan derslerde alınan en son not geçerlidir.

(10) Sınav evrakları; soru-cevap kâğıtları yoklama ve tutanakları, sözlü sınav tutanakları ilgili bölüme teslim edilir.

(11) Sınav evrakları, bitirme çalışması, proje ve staj defterleri dört yıl süreyle fakülte arşivinde saklanır.

(12) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara giremezler.

(13) Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

Notların verilmesi

MADDE 25 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir.

Değerlendirme                    Harf notu               Başarı notu

Mükemmel                              AA                         4,00

Pekiyi                                      BA                         3,50

İyi                                            BB                         3,00

Orta                                         CB                         2,50

Geçer                                       CC                         2,00

Şartlı Başarılı                           DC                         1,50

Şartlı Başarılı                          DD                         1,00

Başarısız                                  FD                         0,50

Başarısız                                  FF                          0,00

Diğer İşaretler                                                          

Geçer                                        G                             -

Kalır                                          K                             -

Devamsız                                  D                             -

Eksik                                         E                             -

İzinli                                         İZ                             -

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci en az 2,00 AGNO’ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi şartlı başarmış sayılır.

(4) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(5) Derslerin harf notu ile değerlendirilmemesi durumunda aşağıdaki işaretlerden birisi verilir.

a) (G) Geçer: Kredisiz derslerden başarılı olan veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

b) (K) Kalır: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (D) Devamsız: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

ç) (E) Eksik: Anlaşmalı yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları kapsamında başka üniversiteye gönderilen öğrencilere kayıtlı oldukları dersler için (E) notu verilir. (E) notu Üniversiteye dönüşe müteakip ilgili bölüm kurullarınca karar alınarak, ilgili yönetim kurulunun onayıyla nota dönüştürülür.

d) (İZ) notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

(6) (G), (K) ve (İZ) notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. (D) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

(7) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarda gösterilen başarı düzeyi ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan not, birlikte değerlendirilerek belirlenir.

(8) Değerlendirmeye ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Notlar, öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir ve harf notu kesinleşir.

(10) İlgili öğretim elemanı not listelerini iki suret olarak düzenler ve imzalar. İmzalı listeler, ilgili bölüm sekreterliğine teslim edilir.

Ders tekrarlama

MADDE 26 – (1) Öğrenciler (FF), (FD) notu ile (K), (İZ) ve (D) işareti aldıkları zorunlu dersleri, ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.

(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine alınacak zorunlu dersler, İlgili fakülte kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler (FF), (FD) notu ile (K), (İZ) ve (D) işareti aldıkları seçmeli dersleri ilk açıldığında tekrarlar veya yerine başka seçmeli dersleri alabilirler.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait ANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan AGNO ile izlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata

MADDE 28 – (1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların öğrenci bilgi sisteminde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapılır.

(2) İtirazlar, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili karar öğrenciye yazılı olarak bildirilir ve değişiklik varsa öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(3) Öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilmiş başarı notlarında herhangi bir maddi hata belirlenmesi halinde, dersi veren öğretim elemanı maddi hatanın niteliğini ve neden kaynaklandığını belirten bir dilekçeyi gerekli belgelerle ilgili bölüm başkanlığına verir. Bölüm başkanlığı kendi görüşü ile birlikte ilgili yönetim kuruluna sevk eder. Yönetim kurulunun kararı sonucunda başarı notlarında değişiklik ortaya çıkmışsa durum kayıtlara işlenmek üzere ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna bildirilir.

Bitirme çalışması

MADDE 29 – (1) Bitirme çalışmasının amacı; öğrencilerin, lisans eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri ve/veya gerçekleştirecekleri literatür taraması sonucu ulaştıkları bilgileri kullanarak, bitirme çalışmasında belirlenen bir konuda proje, teorik veya deneysel bir çalışma gerçekleştirme, derleme yapma, gözleme dayalı bir çalışma gerçekleştirme ve benzeri şekilde mevcut bir bilgiyi, bir alana uygulama ve yapılan çalışmaları rapor haline getirme ve/veya sözlü ve/veya poster/proje olarak sunmaktır.

(2) Bitirme çalışması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Staj

MADDE 30 – (1) Stajın amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

(2) Stajlarla ilgili usuller Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Haklı ve geçerli nedenler

MADDE 31 – (1) Kayıt yenileme ve/veya ara sınav şartlarını, aşağıda belirtilen nedenle/nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklıdır. Bu nedenler;

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirilmesi koşuluyla, sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak toplumsal olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin mülki amirince eğitime ara verilmesi,

ç) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası hariç gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmeleri,

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

e) Birincil derecede akrabanın (anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu) ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmadığını belgelendirmesi koşuluyla eğitimine ara vermek zorunda olması,

f) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması,

halleridir.

(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla, ara sınava katılamayan ve mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bulunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir.

İzinli sayılma

MADDE 32 – (1) Öğrencilere belgeleyecekleri, haklı ve geçerli nedenlerin uzun süreli olması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile izinli geçirilen süre, azami süreye sayılmadan bir defaya mahsus olmak üzere bir veya iki yarıyıl izin verilebilir.

(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için durumunu belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar yazılı başvurması gereklidir. Ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile ülkemizi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için belirtilen devam koşulları ilgili yönetim kurulu kararı ile aranmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(4) İzinli sayılan öğrenciler eğitim-öğretimine izin süresinin bitimini takip eden yarıyıl başından itibaren devam edebilir.

(5) Belirtilen tarihten önce izni sona eren öğrenci ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yenileme işlemi yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM

İlişik Kesme ve Mezuniyet Esasları

İlişik kesme

MADDE 33 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir;

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması,

c) Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istediği durumda ise, ıslak imzalı bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna şahsen veya noterden vekaletnameli vekilinin başvurması ve ilişik kesme belgesi ile işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye fotokopisi ilgili birimin öğrenci işleri tarafından alınmak suretiyle ortaöğretim diplomasının aslı verilir.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosyaları, geçiş yaptığı üniversitenin ilgili biriminin yazılı isteği üzerine gönderilir. Gönderilen belgelerin birer örneği ilgili birimin öğrenci işleri tarafından arşivlenir.

Mezuniyet

MADDE 34 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olabilmesi için, ilgili öğretim planında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(2) Mezuniyet tarihi, o yarıyıl sonu sınavların bitimini izleyen ilk iş günüdür. Ancak, bu tarihe kadar varsa staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

(3) Öğrencilerin; yaz dönemi hariç, mezuniyet öncesi son dönemlerini Üniversitede geçirmeleri gerekir. Program mezuniyet AKTS kredisinin en az %70'i olmak kaydıyla, bölüm tarafından belirlenmiş orandaki AKTS kredisini Üniversitede tamamlamaları gerekir. İlgili yönetim kurulunun kararıyla farklı bir Üniversitenin yaz okulundan alınan AKTS kredileri bu %70 oranın içerisinde sayılabilir. Üniversite dışından; dış transfer, değişim programları ve benzeri şekilde alınan AKTS kredileri, %30’u geçemez. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Diploma ve sertifikalar

MADDE 35 – (1) Mezun olan öğrenciye bir defaya mahsus diploma verilir.

(2) Diploma ve diğer belgeler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Diploma eki

MADDE 36 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp ÖİDB’ce onaylanan diploma eki verilir.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

Derece, onur ve yüksek onur

MADDE 37 – (1) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile;

a) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak değerlendirilir.

b) Onur ve yüksek onur öğrencileri ÖİDB tarafından internet sayfasında ilan edilir, öğrenciye yazılı belge olarak verilir ve öğrencinin transkriptinde gösterilir.

c) AGNO’su esas alınarak büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamada ilgili programda ilk üç sırayı alan öğrenciler o bölümün birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak mezun olurlar. Bu sıralama sonucu ortaya çıkan derecesi öğrencinin transkriptinde gösterilir ve ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 38 – (1) İlgili yönetim kurulları engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

(2) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersi veren öğretim elemanının yazılı onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılır.

(3) Engelli öğrenci, sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, engelli öğrenci yetersizlikleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile; sınav yeri, süresi ve biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

(4) Öğrencinin engellilik durumu ve derecesini kanıtlayan sağlık raporu öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Tebligat

MADDE 39 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresine, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurulları kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıtlı öğrencilerin kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak tüm öğrencilere uygulanır.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesi hükmü gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.