10 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29766

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) İntibak komisyonu: İlgili bölüm başkanlıklarınca görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşan komisyonu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şeklide değiştirilmiş olup, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Üniversiteye kayıt; ÖSYM tarafından yapılan sınavda, birimlere kayıt hakkı kazanan ve eşdeğer düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretime kayıtlı olmayan adayın başvurusu ile yapılır. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Kayıt tarihleri, kayıtta istenecek belgeler ve uygulanacak esaslar, Üniversite tarafından ilan edilir. Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.”

 “(4) İlgili mevzuata göre katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemeyenler ve kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Üniversitenin eşdeğer düzeyde bir programına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin kayıt olduğu yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu kararı ile ders muafiyetleri ve sınıf intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere eşdeğer olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar.”

“(4) Öğrenci akademik takvimde belirtilen ekle/sil tarihlerinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılmaz. Staj dersi için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

(5) Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yapılır.

(4) Her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara yeni kaydolan öğrenciler için ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

(5) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere zorunlu okutulmasına karar verilen programlar için enformatik bölüm başkanlığı tarafından temel bilgi teknolojileri kullanımı dersi muafiyet sınavı yapılır. Üniversitenin ilgili birimi tarafından eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde yapılan bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Örgün öğretim yapan birimler, ilgili bölüm/programların önerisi, ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim programı açabilirler. Yaz okulu eğitim-öğretim faaliyetleri 6/6/2010 tarihli ve 27603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir; ancak ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan birimlerde ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilir, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Hangi yabancı dil veya dillerde eğitim-öğretim yapılacağı, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birimlerin ders programlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri ders türleri yer alabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunu, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel not ortalaması (GNO) 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin ders yükleri staj dersi hariç, bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir.”

“(4) Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde üst yarıyıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrencinin ders yükü staj dersi hariç 2/3 oranında artırılabilir.”

“(6) Staj dersi için üst yarıyıldan ders alma şartları uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ilgili bölüm başkanlıklarınca öğretim üyeleri veya gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci, altıncı fıkraları ve yedinci fıkrasının (b) bendi ile onuncu ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç, tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Varsa yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(6) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav takvimi ilk sınav tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sınav evrakları ilgili birime teslim edilir.”

 “b) Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler hariç teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,”

“(10) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden sonraki ilk üç iş günü içerisinde ilgili birime başvuranlara ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Diğer sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.”

“(13) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Geçmez notlar; K, FD ve FF notlarıdır. Staj derslerinde başarısız olan öğrencilere K (geçmez) notu verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Sınav sonuçlarının ilanı, itirazlar ve düzeltme”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

 (6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Aşağıdaki durumlarda;

a) Öğrencinin yazılı başvurusu ile Üniversiteden ayrılmak istemesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması halinde,

ilişiği kesilir.

(2) Azami süreler içinde kalmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereği dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitimine devam edemez, öğrenci kimliği verilmez, verilmişse geri alınır ve izinli olduğu yarıyıl/yıldaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, 27 nci maddede belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar geçerlidir.

 (3) Normal öğrenim süresi sonunda mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese gönderilmek veya ilgili birimde ilân edilmek suretiyle yapılır. En son adresin tebligata elverişli olmaması veya tebligatın yapılamaması halinde öğrencinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başka adres araştırması yapılmaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Azami öğrenim sürelerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 67 nci maddesi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz. Azami öğrenim süresi 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından başlayarak hesap edilecektir.

  (2) Trimester ile eğitim alan öğrenciler mezun olana kadar bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/10/2012

28449

2-

23/10/2014

29154