10 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29766

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin görevlerine ve yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

b) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) İlgi alanı: Elektronik medya, radyo, televizyon, sinema ve multimedya teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü program ve reklam yapımcılığı, yayıncılık, habercilik ve eğitim çalışmalarını,

f) Uygulama birimleri: Merkeze bağlı olarak çalışan televizyonu, radyoyu, prodüksiyon birimini, reklam ajansını, haber ajansını ve benzeri birimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgi alanındaki bilimsel, sektörel, mesleki ve teknolojik gelişmeleri, ürünleri, değişimleri ve yenilikleri yakından takip ederek Üniversiteye ve bölgeye kazandırmaya çalışmak; bu konuda detaylı bir bilgi birikimi oluşturmak.

b) İlgi alanında araştırma, uygulama, eğitim, program üretimi ve yayıncılık çalışmalarında bulunmak.

c) Nitelikli, etkili ve verimli çalışmalar yaparak ilgi alanındaki sektörlere, nitelikli eleman yetiştirmek, Üniversite-özel sektör ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak, sektörel gelişme ve yenilikleri teşvik etmek, sorunlara çözümler geliştirmek.

ç) Yayınları ve prodüksiyonları ile Isparta’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimine katkıda bulunmak, bölgesel ve geleneksel değerlerin kaybolmaması, gelecek nesillere aktarılması misyonuna hizmet etmek üzere; özgün nitelikte haber, program ve belgeseller hazırlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanmasına katkı sağlamak.

d) Üniversite öğrencilerinin Merkezin ilgi alanında olan konularda, gerçek çalışma ortamında uygulama ve staj imkânı oluşturarak pratik yapmalarına imkân sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İlgi alanındaki teknolojileri kullanarak haber, kültür, sanat, eğitim, tanıtım ve benzeri konularda çeşitli programların yapımını gerçekleştirmek.

b) Merkezce hazırlanacak veya diğer kaynaklardan temin edilecek programlarla, düzenli radyo ve televizyon yayıncılığı yapmak.

c) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak, radyo, televizyon ve multimedya araçlarının, uzaktan eğitim, sürekli eğitim, yaşam boyu eğitim, yaygın eğitim, etkileşimli eğitim ve benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

ç) İlgi alanındaki konularda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar tasarlayıp, geliştirerek bunların gerçekleşmesini sağlamak.

d) Üniversite birimlerinde lisansüstü eğitim düzeylerinde yapılacak proje ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak ve Üniversite öğrencilerinin uygulama ve staj yapmalarına imkân sağlamak.

e) Talepte bulunan kuruluşlarda, danışmanlık yapmak; projeler, kurumsal inceleme, bilimsel görüş, yayın değerlendirme ve bilirkişi raporları hazırlamak, eğitici kurslar, seminerler düzenlemek; katılımcılara sertifika vermek.

f) İlgi alanındaki ulusal ve uluslararası konferans, kongre, panel, sempozyum, kolokyum, seminer, fuar, kurs, atölye çalışmaları, sergi ve benzeri toplantı ve etkinliklere Üniversite adına katılmak.

g) İlgi alanındaki devlet kurum ve kuruluşları, belediyeler, diğer üniversitelerin fakülte, enstitü ve merkezleri ile bu alanda faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak; sektörel standartların oluşturulması, kalitenin yükseltilmesi, bilgi alışverişi ve ortak proje geliştirme amacıyla işbirliği yapmak.

ğ) Merkezin çalışmalarını yürütmesi için gerekli altyapı ve donanıma sahip yapım ve yayın tesisleri kurmak, yeterli uzman ekibi oluşturmak.

h) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yeni özgün projeler geliştirmek.

ı) Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, süresi dolmadan da Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden ve çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, gerekli gördüğünde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, aynı usulle görevlerinden alınabilir.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu kararları ile yıllık çalışma programını uygulamak.

c) Uygulama birimlerinin sorumlularını belirlemek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, olağan ve olağanüstü toplantı tarihlerini belirlemek, üyeleri toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin her türlü çalışmaları için gerekli fiziki ve teknik altyapının kurulmasını, cihaz ve malzemenin temin ve monte edilip sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak.

e) Merkezin eğitim, yapım, yayın ve benzeri çalışmalarda, tüm maddi kaynaklar, fiziki altyapı ve personelden tam verimle yararlanılması, görevlerin bilimsel, teknik ve etik kurallar ile yayıncılık kriterleri ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; organizasyon, gözetim ve denetimleri yapmak.

f) Merkez bünyesinde yer alan uygulama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin ilgi alanlarında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetim ve karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin ilgi alanındaki konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilecek iki kişi olmak üzere, toplam beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları görevde bulundukları sürece Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.

(3) Süresi dolan bir üye yeniden görevlendirilebilir ya da herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli strateji ve politikaları ile yayın ilkelerini belirlemek.

b) Yıllık faaliyet raporu ile gelecek yılın yıllık çalışma programını görüşüp karara bağlamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin verimli olarak yönetilmesini, bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaçların ve çalışmaların gerçekleştirilmesini ve yıllık çalışma programının hayata geçirilmesini sağlayacak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyip Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin yürüteceği yapım, yayın, eğitim ve benzeri çalışmaların sağlıklı sürdürülebilmesi için gerekli fiziki altyapı, tesis, araç, teknik cihaz, ekipman ve sarf malzemelerini belirleyip Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacın karşılanmasıyla ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak; gerektiğinde özel olarak hizmet ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarını belirlemek ve görevlendirilmelerini Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin çalışmaları için gerekli hallerde geçici çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.

g) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin, uygulamalı eğitim veya staj amaçlı olarak, Merkez tesis ve teknik imkânlarından yararlanma esaslarını belirlemek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak.

ğ) Radyo ve televizyon gibi düzenli yayıncılık çalışması yürüten uygulama birimlerinin uygulayacağı program yapım planlarını, dış program alımlarını ve yayın akışlarını görüşüp onaylamak.

h) Üniversite dışındaki ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkeze gelen talepleri görüşerek, eğitim programı açılıp açılmamasına karar vermek, programın müfredatı, organizasyon planları, program sonunda yapılacak sınavlar ve verilecek katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek.

i) Merkezin düzenlediği etkinlikler, yürüttüğü yayınlar ve diğer çalışmaları hakkında Üniversitenin diğer birimleri, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile halktan gelecek eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirmek.

j) Gerektiğinde, Merkeze bağlı olarak yeni uygulama birimlerinin kurulmasını kararlaştırıp Rektörün onayına sunmak.

k) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ile ilgili esaslar

MADDE 12 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla uygulama birimleri ile uygulama birimlerine bağlı olarak çalışan alt birimleri oluşturabilir.

(2) Uygulama birimleri ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün teklifiyle, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Yardımcı hizmetler ve temizlik işleri ise Üniversite genel uygulamaları dahilinde hizmet satın alınan şirket tarafından gerçekleştirilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.