10 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29766

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAMA KURTARMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yapılan araştırmalar ve etkinliklerle arama kurtarma ve doğa sporları üzerine çalışmalar yapmak, akademik çalışmaları desteklemek, Üniversite çalışanlarına, öğrencilerine ve göller bölgesi halkına deprem, sel, çığ, heyelan ve benzeri doğal afetler üzerine teorik ve pratik bilgi vererek toplumun bilinçlendirilmesini sağlamak. İlkyardım eğitimleri, yüksekte çalışma ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ı), (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

“a) Arama kurtarma ve İlkyardım faaliyetleri üzerine araştırma yapmak,”

“b) Arama kurtarma ve İlkyardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,”

“c) Arama kurtarma ve İlkyardım faaliyetlerini incelemek ve geniş kapsamlı olarak tanıtmak,”

“d) Arama kurtarma ve İlkyardım alanında en yeni metot, uygulama ve malzeme teknolojilerini inceleyip tanıtma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,”

“f) Arama kurtarma ve İlkyardım ile ilgili seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre ve çalıştay gibi etkinlikleri gerçekleştirmek,”

“ı) İlkyardım konusunda sertifikalı eğitimler vermek,

i) Yüksekte çalışma ve endüstriyel hizmetlerle ilgili eğitim vermek,

j) Tehlikeli madde kullanımıyla ilgili bilinçlendirme semineri vermek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.”

“(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı statüdeki öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/5/2011

27939