10 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29766

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU KÜLTÜR VE

MEDENİYETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Selçuklu tarihi, kültürü ve sanatı üzerine yapılacak çalışmaları yürütmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak, bu konuda araştırma yapan bilim insanları ve öğrencilere destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Selçuklu tarihi, kültürü ve sanatı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, panel ve seminer vb. bilimsel toplantılar düzenlemek,

b) Selçuklu sanatı kursları açmak,

c) Selçuklu sanatı ile ilgili geçici ve sürekli sergiler düzenlemek,

ç) Selçuklu ortaçağ medeniyeti ve tarihi ile ilgili belge, resim, belgesel, dizi ve filmlerini ihtiva eden kütüphane ve arşiv oluşturmak,

d) Selçuklu tarihi, kültürü ve sanatı konusunda Türkçe ve farklı dillerde dergi, kitap gibi yayınlar yapmak,

e) Selçuklu tarihi, kültürü ve sanatı hakkında proje üretmek ve yapılacak projelere destek olmak,

f) Selçuklu ve ortaçağ mimari yapılarının ve kent dokusunun ortaya çıkarılmasına yönelik kazı ve restorasyonlar yapmak veya bu tür faaliyetlere destek olmak,

g) Yurt içi ve yurt dışı bu tür faaliyetler gösteren merkezlerle işbirliği yaparak projeler ve yayınlar gerçekleştirmek,

ğ) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

h) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağlayacak diğer kurs, seminer, toplantı vb. etkinlikleri tertip etmek,

ı) Eğitim faaliyetleri doğrultusunda Erasmus programına bağlı akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek. Bu doğrultuda Avrupa Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak,

i) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı belirleyerek Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet en çok altı ay sürer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,

e) Merkezin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkezi temsil etmek,

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personeli belirlemek,

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından iki üye Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek,

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak,

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek,

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek,

e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı burs temin etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.