10 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29766

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş sağlığı ve güvenliği ve yabancı dil derslerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz. Ara sınav tarihleri eğitim-öğretimden sayılmaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı düzeyde başka bir örgün programda kayıtlı olmamak.

d) Ön lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı düzeyde başka bir örgün programda kayıtlı olmamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d)   bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.”

 “c) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.”

 “d) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, sağlıkla ilgili mazeretler dışında yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrencilerin talebi üzerine, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulur. Sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık kurulu raporu gereklidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Bir programda bütün dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak iş yüküne dayalı olarak belirlenir. Bir programdaki toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır. Muaf olunan derslerin AKTS kredileri mezuniyet için geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Yatay veya dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler kayıt oldukları yıl 45 AKTS’ye kadar ders alabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Sınavlar ilgili dersin öğretim elemanı gözetiminde yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

“b) Bunlardan;

1) DD, FD, FF: Başarısız notları,

2) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı bulunmayan öğrenciyi,

3) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görürken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları programda aldığı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri,

ifade eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ağırlıklı not: Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur. Ancak ağırlıklı not hesaplamasında Senato farklı ölçütler belirleyebilir.”

“c) Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. Öğrencilerin muaf tutulduğu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde ilgili yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) ve (d) bentleri eklenmiştir.

“ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

d) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi söz konusu olduğunda, ilgili birim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yükseköğretim Kurumunca belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler, kabul edilmez. Ara sınavlarda öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kurumlarından veya resmî ya da resmî hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir. Ara sınav dışındaki sınavlar için mazeret hakkı verilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve dikey geçişler de 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

“(3) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu derslere ilişkin muafiyet talebini eğitim-öğretim yılının başlangıcından itibaren bir ay içinde yapmalıdır.

(4) Muaf olunan derslerin AKTS kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl/yıl kredi yükünün %70’inden fazla ise öğrenci bir üst yarıyıla/yıla intibak ettirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diploma eki diplomayla birlikte ücretsiz olarak öğrencinin isteğine bağlı olmaksızın verilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2014

28965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/8/2014

29085

2-

26/7/2015

29426