4 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29762

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri, bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak.

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda başta danışmanlık olmak üzere konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek ve proje yürütücülüğü yapmak.

c) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Lisans ve lisansüstü iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde öğrenci ve araştırmacılara uygulama alanları oluşturmak.

d) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri düzenlemek.

e) Çalışma yaşamına ilişkin yerel, ulusal ve uluslararası politika ve eylem programları oluşturulmasına katkı sağlamak.

Çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Öncelikli çalışma alanlarına ilişkin birimler oluşturmak, Merkezin amaçları doğrultusunda, iş sağlığı ile ilgili insan gücü ve donanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak.

c) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek.

ç) Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlara ilişkin olarak bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve/veya yaptırmak.

d) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, seminer, konferans, sempozyum, kurs-okul benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılmak; mezuniyet sonrası ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

e) Çalışma alanları kapsamında üniversitelerde; tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı dâhil olmak üzere sağlık ve mühendislik alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik araştırma ve uygulama olanakları sağlamak.

f) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak.

g) Üniversite ile sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, bu işbirliğini iş sağlığı ve güvenliği konularında yapan üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

ğ) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan ve işveren temsilcilerine, çalışanlara eğitim vermek, bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlemek.

h) İş sağlığı ve güvenliği konularında kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmeye, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

ı) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında kamusal kurumlar ve üniversite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak.

i) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısı; Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Yurt içi ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan dışı toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile üniversitenin Merkezin çalışma alanında akademik etkinlik yürütmüş öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda, biri halk sağlığı anabilim dalından olmak üzere tıp fakültesinden en az üç öğretim elemanı yer alır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık, uygulama, hizmet, yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağan dışı olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, yetkilerinden bazılarını Müdüre devredebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve Danışma Kurulunun önerilerini göz önüne alarak bir sonraki yılın çalışma planını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri kurmak, buralarda görevlendirilecek kişilerle ilgili karar vermek, gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezce yürütülecek ya da desteklenecek araştırmalar, uygulamalar ve her türlü çalışmalar için karar almak.

d) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

e) Araştırmacı ya da uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak.

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak.

g) Danışma Kurulunun toplantılarına katılmak ve yılda bir kez bu kurula etkinlik raporu sunmak.

ğ) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, üniversitenin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen onbir üyeden oluşur. Danışma Kurulunun üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen iki ay içinde toplanır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağan dışı olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantıları tutanağa geçirilir ve Yönetim Kurulu çalışmalarını bu önerileri dikkate alarak yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun istediği konularda değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir, var olan birimleri Rektör onayıyla bünyesine alabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.