4 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29762

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKOMBİNANT DNA VE

REKOMBİNANT PROTEİN (REDPROM) UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Rekombinant teknoloji konusunda disiplinler arası araştırma faaliyetlerini teşvik ve koordine ederek bilgi üretmek, bilgi birikimi sağlamak ve en iyi uygulamaları çeşitli iletişim kaynakları kullanarak yaymaktır. Multidisipliner kullanım amaçlı olarak bir çatı altında rekombinant teknolojiyi kullanacak araştırmacıların ve araştırma gruplarının toplanması sinerjik etkileşme yoluyla bu alanlarda daha hızlı ve verimli çalışmaların yapılabilmesine vesile olmak temel amaçlarındandır. Merkez mevcut teknolojilerin kullanımını ve rekombinant DNA teknolojisinde yeni bilgilerin ve alanların üretilmesine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmeyi, gelişmeleri izlemeyi, bu konularda kongreler ve seminerler düzenlemeyi, ortak projeler geliştirmeyi ve yürütmeyi amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitedeki araştırmacıların rekombinant teknolojiye ilişkin projelerini gerçekleştirmeleri için kullanabilecekleri laboratuvar imkânlarını ve cihaz parkını sağlamak.

b) Merkezin yurt içinden ve yurt dışından bilim adamları için çekim ve mükemmeliyet merkezi haline dönüştürülmesiyle Merkezde çalışacak veya etkinliklere katılacak araştırmacıların oluşturacağı multidisipliner sinerji ile bilgi birikiminin ve paylaşımının gerçekleşmesini sağlamak.

c) Endüstride kullanılabilecek enzimlerin klonlanması ve optimum koşullarda üretilmesinin sağlanması için sanayi ile işbirliği oluşturmak.

ç) Rekombinant aşı teknolojisinin Merkezde kurulması ve ülkemiz için önemli enfeksiyon hastalıklarına yönelik rekombinant aşı üretimi için kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak.

d) Rekombinant hormon sentezinin Merkezde yapılabilir hale gelmesini sağlamak.

e) Embriyoya, ökaryot hücreye, bitki hayvan dokularına DNA aktarım teknolojisini Üniversitede kurmak.

f) Transgenik bitki ve hayvan oluşturmak için gerekli bilgi ve teknolojiyi araştırmacıların hizmetine sunmak ve ülkemizdeki ve dünyadaki araştırmacılarla ortak projeler üretilmesini sağlamak.

g) Eğitim birimi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim vermek, postdoktora programlarıyla yetişmiş elemanlara çalışma olanağı verilmesini koordine etmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası toplantılarla, seminer ve konferanslarla rekombinant teknoloji ve kullanım alanları hakkında sürekli yenilenen bilginin paylaşılmasını sağlamak.

h) Merkez dâhilinde kurulacak proje ünitesi ile araştırmacıların ülkemizde ve dünyada mevcut grantlardan haberdar edilmesini ve başvurularında tecrübe kazanmış bir proje ekibinin yardımını almalarını sağlamak.

ı) Merkez dâhilinde kurulacak bağış ünitesi ile bilime ve bilimsel gelişmeye yardım etmek isteyen hayırseverlerin bu taleplerini sağlamak için aktiviteler düzenlemek, bağış verilmesini kolaylaştıracak sistem oluşturulmasını sağlamak.

i) Hem sanayi hem de üniversiteler ve araştırma birimleriyle ortak projelerin geliştirilmesini sağlamak, Merkeze gelecek araştırmacıların geldiklerinde bilgilendirilmesini ve ağırlanmasını sağlamak.

j) Rekombinant DNA ve rekombinant protein uygulama ve araştırma çalışmaları alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak.

k) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim üyeleri içerisinden Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(5) Müdürün katılmadığı toplantılara, Müdür Yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(6) Müdür Yardımcısının görevi Merkezin tüm çalışma ve faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmaktır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Sorumluluğu altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra raporu Rektöre sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra bu husustaki raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak.

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas etmek ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek; bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak; bunların uygulanışını denetlemek.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında, Müdür Yardımcısı, Üniversitenin ilgili enstitü, fakülte ve yüksekokulları öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.