3 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29761

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sakarya Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır;

a) Genelde Türkiye, özelde ise Üniversitede, yükseköğretimin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) Piyasa taleplerini gözeterek ortaya çıkan yeni mesleklere uygun programlar geliştirmek,

c) Dünyadaki dijital gelişime ayak uyduracak gerekli çalışmaları yapmak,

ç) Araştırmalar yoluyla bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda Türkiye’deki diğer üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak,

d) Üniversitenin yükseköğretim alanında yaptığı çalışmaları değerlendiren araştırmalar yapmak ve konunun uzmanlarıyla paylaşmak,

e) Yurt içi ve yurt dışında yükseköğretim sorunları ile ilgili incelemeler, araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim kurumlarını derecelendirmek üzere bir sistem geliştirmek,

g) Çeşitlilik, kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik, uluslararasılaşma, rekabet, mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı ile kalite güvencesi alanlarında Üniversitede yapılacak işlerin kuramsal altyapısını hazırlayacak çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Türk yükseköğretimi tarihi, eğitimi, bilişim sistemleri, ekonomisi, hukuku ve öğrencilere yönelik her türlü sosyal ve kültürel uygulamalar hakkında araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim araştırma merkezleriyle birlikte enstitüler ve üniversitelerle işbirliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.

c) Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim alanlarında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak.

ç) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

d) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.

e) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.

f) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak.

g) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek.

ğ) Projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde eğitim, sosyal, fen ve sağlık bilimleri enstitüleri ile diğer araştırma merkezleri, ilgili kamu ve özel kurumlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

h) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

i) İç ve dış kalite süreçlerini yönlendirmek, takip etmek ve uygulamak.

j) Kurumsal değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarını yürütmek, planlamak.

k) Üniversite akademik ve idari personel ile öğrenciler yaşam boyu öğrenme programları geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir.  Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda deneyimli bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

d) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşluğu, takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki aday önermek.

e) Merkez ve bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

h) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Rektör tarafından yetki devri olması halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdür tarafından gösterilecek sekiz aday arasından Rektör tarafından seçilecek üç öğretim üyesinden olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim,  uygulama,  araştırma,  hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden veya Üniversite dışından konu ile ilgili uzmanlardan Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.