3 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29761

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sakarya Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Disiplinler arası ve disiplinler aşırı bir yaklaşımla kültürel çalışmalar alanında bilimsel araştırma yapmak ve proje oluşturmak,

b) Faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları desteklemek,

c) Kültürel çalışmalar alanında bilimsel çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ağı ve işbirliğini oluşturmak,

ç) Amaçlar doğrultusunda bilimsel yayınlar yapmak ve bilimsel araştırmalara destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Farklı disiplinler tarafından ele alınan insan edimleri hakkında disiplinler arası ve disiplinler aşırı bir yaklaşımla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

b) Yapmış olduğu bilimsel araştırma ve projeleri yazılı, görsel ve elektronik basın ve yayın organları aracılığıyla ortaya koymak.

c) Kültürel çalışmalar alanına dair çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, konferans, atölye çalışmaları ve seminerler düzenlemek.

ç) Kültürel çalışmalar alanında faaliyet gösteren araştırmacılar için ulusal ve uluslararası bilimsel bir tartışma alanı oluşturmak.

d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından en az bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erince yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile, merkezin çalışma alanı kapsamında Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim üyeleri arasından üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin öğretim üyelerinden ve alan uzmanlarından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından davet edilen on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulunun üye özellikleri, toplanma zamanı ve görev süreleri; Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.