30 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29758

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-61.1.a)

MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nin 19 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kanunun 130 uncu maddesi çerçevesinde, Kurul Karar Organı bu maddede yer alan oranlardan farklı oranlar belirleyebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.