30 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29758

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“g) Türkiye’yi ya da Üniversite’yi resmi olarak temsil etmek üzere ulusal ya da uluslararası seviyede bilimsel, sosyal, sportif ya da sanatsal etkinliklere iştirak eden öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.”

“ğ) İlgili kurullarca mazeret olarak kabul edilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan, geçerli olabilecek diğer mazeretler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2013

28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/5/2015

29370

2-

18/11/2015

29536