30 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29758

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (ğ), (h), (ı), (j), (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlar: Bu Yönetmelik esaslarına göre kendi fümigasyonunu bünyesinde çalıştırdığı fümigasyon operatörlerine yaptıracak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, milli saraylar gibi kuruluşları,”

“ğ) Fümigasyon operatör yardımcısı belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitilerek başarılı olan ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenleri ile orman teknikerlerine verilen belgeyi,”

“h) Fümigasyon operatörü: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat mühendisleri, orman mühendisleri ve orman endüstri mühendislerini,”

“ı) Fümigasyon operatörü belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitilerek başarılı olan ziraat mühendisleri, orman mühendisleri ve orman endüstri mühendislerine verilen belgeyi,”

“j) Fümigasyon operatör yardımcısı: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenleri ile orman teknikerlerini,”

“m) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

“n) Müdürlük: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il, ilçe müdürlükleri ile zirai karantina müdürlüklerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Fümigasyon operatörlüğü için ziraat mühendisi veya orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olmak,”

“ç) Fümigasyon operatör yardımcılığı için ziraat teknikeri veya ziraat teknisyeni veya orman teknikeri olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) İl, ilçe ve zirai karantina müdürlüklerinde bitki koruma hizmetleri ile görevli personel arasından fümigasyon operatör ve fümigasyon operatör yardımcısı adayları ilgili müdürlüklerce tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Ayrıca Genel Müdürlükte fümigasyon uygulamaları ile ilgili çalışan teknik personel de fümigasyon eğitimine katılmak ve belge almak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.”

“ç) Mesleklerini serbest olarak icra eden mühendislerin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Fümigasyon operatörü orman mühendisleri ve orman endüstri mühendisleri ile fümigasyon operatör yardımcısı orman teknikerleri ormanlık alanlarda veya ormanlık alanların dışındaki alanlarda bulunan orman bitkileri ve bu bitkilerden elde edilen bitkisel ürün ve bitkisel sanayi ürünleri ile orman ürünlerine ilişkin fümigasyon hizmetlerini yapmaya yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2011

27969

 

Ekleri için tıklayınız.