29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29757

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

b) Enstitü yönetim kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ilgili enstitünün yönetim kurulunu,

c) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur.

(2) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir lisansüstü diploma programı açılabilir. İlgili anabilim dalı başkanlarından biri ilgili enstitü müdürü tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanları, başvurma koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilgili enstitü tarafından duyurulur.

(5) Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Dönemler

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en çok üç dönemden oluşur. Her bir lisansüstü programın kaç dönem olacağı, bunların süresi ve şekli, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Dersler

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) Lisansüstü programlarda müfredat; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda her bir dönemde açılacak dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Öğrenciler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kendi programları dışında dersler seçebilir. Bu derslerin toplam kredisi, programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

AKTS değerleri

MADDE 8 – (1) Bir Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) değeri, öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından belirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde eğitim verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri Senato tarafından belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili programın aradığı seviyede bildiğini ispatlamadıkça, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

(3) Yabancı dil düzeyi, Üniversitenin ilgili birimince yapılan sınavlarla veya Üniversite dışında yapılan sınavlarla tespit edilir. Üniversite dışında yapılan sınavların hangilerinin öğrencinin kabul edildiği programa kaydı için geçerli olacağı, bu sınavlarda alınan puanların Üniversitenin ilgili birimince yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına eşdeğerliği, yabancı dil seviye tespit sınavına girmeden öğrencinin doğrudan kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesinde aranılacak en düşük puanlar Senato tarafından belirlenir.

(4) İlgili programın aradığı dil veya diller seviyesinde yabancı dil veya dilleri bilmediği anlaşılan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programına kabul edilirler. Bu program öğrencileri, 2/5/2016 tarihli ve 29700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Tezli yüksek lisans başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların;

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Senato tarafından daha yüksek bir puan belirlenmemişse en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmaları,

c) Senato tarafından ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Tezsiz yüksek lisans başvuru koşulları

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların Türkiye’de bir lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir lisans programından mezun veya mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.

Doktora programı başvuru koşulları

MADDE 12 – (1) Doktora programına başvuracak adayların;

a) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Senato tarafından ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) En az lisans son sınıf öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, dersi veren öğretim elemanının uygun görüşü ve enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(3) Özel öğrenciler ilgili lisansüstü programın toplam kredisinin üçte birinden fazlasını alamazlar.

(4) Özel öğrencilerin kontenjan, başvuru ve diğer şartları Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Yatay geçişin diğer başvuru koşulları ve kontenjanları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar alınan ders düzeyinin ilgili mevzuatında belirlenen kurallara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Hazırlık Programları

Ön değerlendirme

MADDE 16 – (1) Programlara yapılan başvuruların ilan edilen kontenjanın beş katından fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı (ALES) puanının %50’si ve adayların mezuniyet not ortalamasının %50’si dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre kontenjanın beş katına kadar aday, giriş sınavına çağırılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Genel değerlendirme

MADDE 17 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav jürisi anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalı başkanlığınca yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler oluşturulabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu;

a) ALES puanının %50'si,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si,

c) Mülakat ve/veya yazılı sınav tam notu üzerinden alınan puanın %30'u,

alınarak hesaplanır.

(3) Genel başarı notundan tam notun en az %65'ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde ikinci fıkranın (c) bendindeki sınav notu dikkate alınır.

(4) Anabilim dalı başkanlığı, jüri sınav sonuçlarına göre başarılı adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjanın yarısı kadar yedek adayı ilgili enstitü yönetim kuruluna bildirir, liste bu kurulun kararı ile kesinleşir. Sonuçlar, ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin programa başlayabilmek için Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavında Senato tarafından belirlenen ölçüde başarı göstermeleri ya da eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(2) Yabancı dil hazırlık programı en fazla iki akademik yıldır.

(3) Yabancı dil hazırlık programının sonunda başarı gösteremeyen öğrenciler, başvurdukları programa kayıt yaptıramazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Dersler

İlk kayıt

MADDE 19 – (1) İlk kayıtlar, Senato tarafından ilan edilen akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kabul edilen adaylar, ilgili enstitü tarafından istenen belgeleri, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde ilgili enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(2) Şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda kayıt yöntemlerinden hangisinin uygulanacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Kayıt yaptıran her yüksek lisans öğrencisine kayıt tarihini izleyen bir ay içerisinde, doktora öğrencisine ise en geç ikinci dönemin sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı tarafından bir tez danışmanı atanır. Danışmanın görev tanımı ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin bulundukları programdan mezun oluncaya kadar her dönem başında ilan edilen şekilde ve sürede kayıt yenilemeleri gerekir.

(2) Öğrencinin başvurusu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca, en fazla iki dönem kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma başvuruları dönem başında ve kayıt yenileme dönemi içerisinde yapılır. Kaydı dondurulan öğrencinin o dönemi, öğrenim süresine dâhil edilmez.

Kayıt sildirme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve malî yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3)  Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Ders kaydı

MADDE 22 – (1)  Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.

(2) Dersler, danışman onayı ile seçilir.

(3) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almaları öğrenci danışmanının gerekçeli önerisi ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin;

a) Başka lisansüstü programlardan aldıkları dersleri,

b) Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce tamamladıkları ancak başka bir dereceye sayılmamış dersleri,

c) Özel öğrenci olarak Üniversiteden aldıkları ve başarılı oldukları lisansüstü dersleri,

ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt oldukları programın ders yükümlülüklerine sayılabilir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında saydırılabilecek derslerin kredi toplamı, öğrencinin öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgarî ders kredisinin üçte birini geçemez.

(6) Her öğrenci tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırdıktan sonra, üçüncü dönem başından itibaren tez danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersine, en geç üçüncü dönemin başından itibaren yüksek lisans tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırır.

(7) Dönem başında kayıt yaptıran öğrenciler, ancak akademik takvimde belirtilen günlerde ders ekleme ve silme işlemleri yapabilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Programlarda derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Derslere ve uygulamalara devam esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam şartlarını yerine getirmeyen öğrenciye NA notu verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara değerlendirme ve bir de dönem sonu değerlendirmesi yapılır.

(2) Sınavlar her yıl akademik takvimde ilan edilen zaman aralığında yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bir dersin dönem sonu değerlendirmesine alınabilmesi için öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders planında belirlediği koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Öğretim elemanı, ders planını ilk derste öğrencilerle paylaşır.

(5) Öğrencilere kayıtlı oldukları dönem sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(6) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:

a)

Puanlar        Notlar       Katsayılar

90-100           AA             4,00

85-89             BA             3,50

80-84             BB             3,00

75-79             CB             2,50

70-74             CC             2,00

65-69             DC             1,50

60-64             DD             1,00

50-59             FD             0,50

0-49               FF              0,00

b) NA notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve dönem içi akademik değerlendirmelere katılmayan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

(7) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S: Tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

b) U: Tez çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

c) P: Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) F: Doktora yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilere verilir.

d) PR: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olduğuna karar verilen öğrencilere verilir.

e) PX: Tez çalışmalarını başarıyla sürdüremediğine karar verilen öğrencilere verilir.

f) EX: Müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

g) I: Dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren iki hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönem kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlarda bu işlemler, dersin verildiği ana bilim dalının önerisi üzerine, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

ğ) NC: Öğrencinin alıp tamamladığı, fakat genel not ortalamaları hesabına katılmayan dersler için verilir.

(8) Notlarla ilgili herhangi bir maddî hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde, anabilim dalının onayı üzerine Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzeltilir. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemleri, dersin verildiği anabilim dalının önerisi üzerine, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılır.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yüksek lisans programlarında en az CB; doktora programlarında ise en az BB notu almaları gerekir.

(2) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde danışman tarafından uygun bulunan aynı kredi değerinde başka dersler alınabilir.

Dönem sonu ve genel not ortalaması

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve buna göre başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile dönem sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem dâhil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Bir öğrencinin yüksek lisans programını tamamlayabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75; doktora programını tamamlayabilmesi için 4 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(7) Mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde öğrenci, süresinden önce mezun olabilir. Süresinden önce mezun olabilmenin şartları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz

MADDE 27 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemine girilir, ilan edilir. Sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile somut gerekçeleri belirtilerek itiraz edilebilir, notun kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi talep edilebilir.

(2) İtirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde değerlendirilir. İlgili öğretim elemanı gerekiyorsa Öğrenci Bilgi Sistemindeki notu değiştirerek, talep sonucu elektronik ortamda ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Doktora yeterlilik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

(2) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

(3) Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile istenebilir. Önceki programda geçirilen süre, geçtiği programın, program süresinden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 29 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 25 inci maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından sağlanır.

İzinler

MADDE 30 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî öğrenim süresine eklenir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 31 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 20/2/2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.