29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29757

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13, 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Akademik birimler: Rektörlüğe bağlı lisans seviyesinde eğitim veren akademik birimleri,

b) Akademik yarıyıl: Öğretim yapılan yarıyılları,

c) Akademik yıl: Akademik yarıyıllardan oluşan, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü süreleri,

ç) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemini,

d) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için bölüm başkanlığınca görevlendirilmiş öğretim elemanını,

e) Dikey geçiş: Ön lisans programı mezunlarının, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin lisans programlarına kayıt hakkını kazanmasını,

f) Ekle-sil haftası: Kayıt ve kayıt yenileme için öngörülen sürenin bitiminden sonraki haftayı,

g) Fakülte: Rektörlüğe bağlı fakülteleri,

ğ) Fakülte Kurulu: Rektörlüğe bağlı fakültelerin fakülte kurullarını,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Rektörlüğe bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,

ı) İlgili Kurul: Rektörlüğe bağlı birimlerin kurullarını,

i) İlgili Yönetim Kurulu: Rektörlüğe bağlı birimlerin yönetim kurullarını,

j) Mazeret: Öğrencinin kendi iradesi dışında gerçekleşen ve sınavlara girmesini veya derslere devam etmesini engelleyen resmi makamlar tarafından belgelenmiş mücbir sebepler, beklenmeyen haller ile benzeri hukuki veya fiili engelleri,

k) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not işlemlerinin yürütüldüğü dijital sistemi,

l) ÖİDB: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

m) Önkoşullu ders: Alınabilmesi belirli diğer derslerin alınıp, başarılı olunması koşuluna bağlı dersi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

ö) Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış dersleri veya aynı dönem diğer lisans programları dersleri arasından öğrencinin seçmesine izin verilen dersleri,

r) Senato: Üniversite Senatosunu,

s) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

ş) Yatay geçiş: Bir başka lisans programına kayıtlı öğrencinin, Üniversitenin eşdeğer programına, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmasını,

t) Zorunlu ders: Bir programda öğrencinin zorunlu olarak alması öngörülen dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Öğrenci Kabulü, Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Yükü

Öğrenci kabul yöntemleri

MADDE 5 – (1) Lisans programlarına dört farklı yöntemle öğrenci kabul edilir. Bu yöntemler şunlardır:

a) ÖSYM tarafından yerleştirme ile kabul,

b) Uluslararası öğrencilerin kabulü,

c) Yatay geçişle kabul,

ç) Dikey geçişle kabul.

(2) Yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümleri, ilgili yönetim kurulu ve kurul kararları dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.

(4) Üniversitede belirli bir lisans programına kayıtlı öğrenci, Senato tarafından kabul edilen diğer lisans programlarının öngördüğü şartları taşıması kaydıyla, genel hükümler kapsamında diğer lisans programlarının derslerine de kayıt yaptırabilir.

a) Diğer lisans programlarının öngördüğü dersleri almasına izin verilen öğrenciler, başarılı oldukları dersler açısından Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanır.

b) Senato tarafından belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans programından farklı bir lisans programının derslerine de kayıt yaptırabilir. Farklı lisans programı için öngörülen şartları sağlayan öğrenciler Çift Anadal Diploması almaya hak kazanır.

(5) Üniversiteye özel öğrenci kabul edilebilir. Üniversitenin herhangi bir programına kayıtlı olmayan, herhangi bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olan öğrenciler özel öğrenci olarak adlandırılır. Özel öğrenci başvuruları Senatonun belirlediği ölçütler dahilinde ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler. Özel öğrencilerin öngörülen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Yabancı ülkelerde lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olup Üniversitede en fazla iki dönem ders almaları kabul edilen öğrenciler misafir öğrenci olarak adlandırılır. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir.

(7) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.

(8) Kabul ve kayıt şartları ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

İlk kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yaptırır. E-devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların kayıtları; Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile kayıt işlemleri için öngörülen süre içerisinde, kayıt için istenen belgelerin şahsen veya öğrencinin yasal temsilcisi tarafından eksiksiz olarak ÖİDB’ye sunulması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile yapılır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmışsa iptal edilir.

(3) Kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, hangi yarıyılda/yılda olursa olsunlar bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, diploma dâhil, kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(4) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları kayıt haklarını, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile kaybederler.

(5) İkamet adresi olarak belirtilen yazışma adresi ve Üniversite tarafından verilen e-posta adresi, öğrencinin yazılı bildirim ve e-posta adresi olarak kabul edilir. Yazışma adresinin değişmesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bildirmek zorundadır. Öğrenciye tebligatlar; Üniversitenin internet sitesinden, ilan panolarına ilan asılması ve verilen e-posta adresine mesaj gönderilmesi ile de yapılabilir. Yanlış ve eksik adresler vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapılmış sayılır. Öğrenciler, ilgili birim yönetimi tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel ve Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uygulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı başında Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıt yenilemek için öngörülen şartları yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Mazeretleri ilgili Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ekle-sil haftası içinde kayıtlarını yenileyebilir. Öngörülen şartları yerine getirdiği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(2) Yarıyıl veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinde öğrencinin;

a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,

b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi,

c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,

gerekir.

(4) Kayıt yenilemelerde değişiklik öğrenci danışmanının onayı ile en geç ekle-sil haftası içinde kesinleşir.

(5) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ekle-sil tarihlerinde de danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

(6) Ekle-sil haftasından sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

(7) Kayıt yenileme işlemlerini süresinde tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek en geç ekle-sil haftasında ilgili akademik birime başvurabilirler. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencinin kaydı yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

Ders yükü

MADDE 8 – (1) Yıllık/dönemlik ders yükü; ortak zorunlu dersler dâhil yıllık uygulamalarda yılda 60 AKTS, dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS’den oluşur. Programın toplam ders yükü; dört yıllık programlarda 240 AKTS; beş yıllık öğretim programları 300 AKTS, altı yıllık öğretim programları 360 AKTS kredisidir.

(2) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Daha önce bir dersi alıp, başarısız olan öğrenciler, dönemlik programlarda 38 AKTS’ye kadar yıllık programlarda ise 76 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(4) Akademik Genel Başarı Not Ortalaması (AGNO) 3,00 ve üzerinde olan, almak zorunda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile çakışmayan öğrenciler danışmanının uygun görmesi kaydıyla yarıyıllık derslerde en fazla 42, yıllık derslerde en fazla 84 AKTS’lik ders alabilir. AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlarda kredi sınırlandırılması yoktur.

(5) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıkarılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili kurulca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

(6) Son sınıf öğrencilerine güz ve bahar dönemlerinde, danışmanının ve bölüm başkanının uygun görüşü ile dekan veya yüksekokul müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda, birinci ve ikinci sınıfların her bir yılında üçten fazla başarısız dersi olmaması ve yıllık programlarda üçüncü sınıftan en az üç dersten başarılı olması; dönemlik programlarda ise üçüncü sınıfın güz ve bahar dönemlerinde en az üçer dersten başarılı olması koşuluyla, mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dili, Eğitim Süresi ve Dönemleri

Eğitim-öğretim dili

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim dili açılacak programlara göre Senato tarafından belirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde de eğitim verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri Senato tarafından belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili programın aradığı seviyede bildiğini ispatlamadıkça, ilgili lisans programına kayıt yaptıramaz.

(3) Yabancı dil düzeyi Üniversitenin ilgili birimince yapılan sınavlarla veya Üniversite dışında yapılan sınavlarla tespit edilir. Üniversite dışında yapılan sınavların hangilerinin öğrencinin kabul edildiği programa kaydı için geçerli olacağına, bu sınavlardan alınan puanların Üniversitenin ilgili birimince yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına eşdeğerliği, yabancı dil seviye tespit sınavına girmeden öğrencinin doğrudan kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesinde aranılacak en düşük puanlar Senato tarafından belirlenir.

(4) İlgili programın aradığı dil veya diller seviyesinde yabancı dil veya dilleri bilmediği anlaşılan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programına (YDHP) kabul edilirler. Bu program öğrencileri, 2/5/2016 tarihli ve 29700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlarlar.

Eğitim süresi

MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

(4) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Azami süreler içinde öğrenim katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Eğitim dönemleri

MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı sınavlar hariç her biri en az on dört haftalık iki dönemden oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hususlar ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfredat, Derslerden Muafiyet, İntibak, Ders ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu

Müfredat ve dersler

MADDE 12 – (1) Bir programın müfredatı, dersleri, bu derslerin AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarınca karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim programlarında yer alır.

a) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yılda veya yarıyılda tekrar edebilir. Ancak, bu seçmeli dersi bir daha almak istemediği takdirde bu dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak not durum belgesinde görünmeye devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür.

1) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

2) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

c) Önkoşullu dersler, alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık programı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleridir.

(3) Öğrencinin fiziksel, zihinsel vb. engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayı ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer ders/dersler alabilir.

(4) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklendikleri ve başarılı sayıldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.

(5) Ders programları her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce ilgili bölümler tarafından öğrencilere duyurulur.

(6) Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, programlarında yer alan derslerin AKTS kredileri toplamının 1/3’e kadarını Üniversitenin diğer yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumları ile yaptığı anlaşmalar kapsamında alabilirler.

(2) Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programına (ERASMUS) kabul edilen öğrencilerin değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) koordinatörleri tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not durum belgesine işlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu Farabi Programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt içindeki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler her bölümde yer alan Farabi Koordinatörü tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniversitedeki eşdeğerleri ve notları öğrencinin not durum belgesine işlenir.

(4) Mevlana Değişim Programı kapsamında kabul edilen öğrencilerin devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan Mevlana Değişim Programı koordinatörleri tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not durum belgesine işlenir.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki derslere eşdeğer olup olmadığına, öğrencinin ekle-sil haftası içerisinde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması üzerine, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından karar verilir.

(6) Senato tarafından eşdeğer olduğuna karar verilen dersler ve AKTS’leri, ÖİDB tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak not durum belgesine işlenir.

Programdaki dersi almaktan muaf olmak

MADDE 14 – (1) Öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı programın ilk döneminde ekle-sil tarihinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir dilekçeyle ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne başvurabilir.

(2) Başvurular 13 üncü maddedeki usule göre değerlendirilip, işlem yapılır.

(3) Öğretim programlarındaki bazı derslere yönelik yapılan muafiyet sınavlarına girerek başarılı olan öğrencilerin notları not durum belgesinde “muaf” ibaresi ve AKTS kredileri ile birlikte yer alır.

(4) Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan programlara yatay geçiş ve dikey geçiş ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk ders kaydı yaptırdıkları yıla ait müfredata uygun olarak intibakları yapılır. Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunmayan öğrencilerin de kayıt oldukları eğitim-öğretim yılındaki müfredatına uygun olarak intibakları yapılır.

(5) Yatay ve dikey geçişle kabul edilen öğrencinin daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerin eşdeğerlikleri ile ilgili programda alması gereken dersler 13 üncü maddedeki usule göre değerlendirilip, işlem yapılır.

İntibak

MADDE 15 – (1) Dikey geçişle kabul edilen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredi; yerleşmiş olduğu lisans programının birinci yılında veya birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden fazla ise ikinci sınıfa intibakı yapılır.

(2) Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin, yerleşmiş olduğu lisans programının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında veya birinci ve ikinci yıllarında yer alan toplam kredinin en az 2/3’ünden muaf olması gerekir. Öğrencilerin lisans programının birinci ve ikinci yarıyıllarında veya birinci yılında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden az muafiyet elde etmeleri halinde de sınıf bilgisi 2 olarak belirlenir.

(3) Yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Senatonun kararlarına göre yürütülür. Yatay geçişlerde intibak işlemleri ilgili mevzuata göre yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

(2) Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. İlan edilmemiş olması, öğrencinin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması sonucunu doğurmaz.

(3) Devam şartını yerine getiren, ancak ZR notundan yüksek notla başarısız olunan derse tekrar devam etme zorunluluğu yoktur. Devam şartı yerine getirilmiş olsa dahi, ZR notu ve daha düşük notla başarısız olunan derse devam edilmesi zorunludur.

(4) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Sürekli sağlık engeli nedeni ile derse devam koşulundan muaf sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. Bu maddenin altıncı fıkrası hariç, öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması gerekir. Öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri, eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı paylarını/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(6) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. İzinli sayılan süre bu Yönetmelikte öngörülen azami devamsızlık süresini aştığı takdirde öğrencinin devam etmediği sürenin telafi edilmesi veya derslerin üzerinden silinmesi ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli sayılan süre tüm yarıyılı kapsıyorsa öğrencinin üzerindeki tüm dersler silinir ve izinli sayıldığı yarıyıl toplam eğitim süresinin hesabında göz önüne alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

Dönem içi, dönem sonu ve diğer sınavlar

MADDE 17 – (1) Dönemlik derslerde en az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı, yıllık derslerde en az bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı yapılır. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yılsonu sınavlarına katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders izlencesinde açıklanır.

Mazeret sınavları

MADDE 18 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçerlidir.

Mezuniyet ek sınav

MADDE 19 – (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere yarıyıl/yıl sonu sınav tarihini takip eden bir ay içinde mezuniyet ek sınav hakkı tanınır. Bu hakkın kullanılabilmesi için öğrencinin dönem içi ve dönem sonu sınavlarına girmesi şarttır. Ayrıca; ders için diğer ödev, devam zorunluluğu vb. için puan öngörülmüş ise bu şartların da yerine getirilmiş olması gerekir. Ek sınavdan alınan notun %100’ü başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

(2) Dilekçeyle müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav hakkını kullanmış sayılır.

(3) Öğrenciler mezuniyet ek sınav hakkından, ilgili ders/derslerin yarıyılına bakılmaksızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz

MADDE 20 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemine girilir, ilan edilir. Sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içerisinde dekanlık veya müdürlüğe dilekçe ile somut gerekçeleri belirtilerek itiraz edilip, notun kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi talep edilebilir.

(2) İtirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç işgünü içerisinde değerlendirilir. İlgili öğretim elemanı gerekiyorsa Öğrenci Bilgi Sistemindeki notu değiştirerek, talep sonucunu dekanlığa veya müdürlüğe bildirir.

Performansın değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin katıldığı sınavlardaki başarısı, varsa öngörülen devam şartı, uygulamalara katılımı, uygulamalardaki performansının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için yarıyıl/yıl başında farklı koşullar olduğu belirtilmediği sürece, öğrencinin her bir performans kriteri açısından performansı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen harf notuna Öğrenci Bilgi Sistemi tarafından dönüştürülür.

(3) Performans sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.

Başarı notları

MADDE 22 – (1) Performans puanları, ders başarı notları ve öğrencinin akademik genel not ortalamasına katkıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(3) DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.

(4) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yoktur.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

(6) DZ ve GR notları, ZR gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(7) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya yıl sonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.

(8) Ara sınav notunun genel başarı notuna etkisi en fazla %50 olabilir. Bu oran ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur.

Akademik ortalama

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl, yıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl/yıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda/yılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Katsayısı belirtilmeyen dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamalarına katılır.

Onur ve yüksek onur başarı notu

MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp, Genel Akademik Ortalaması 4.00 üzerinden 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda/yılda en az on beş kredilik ders alıp ilgili dönemde bütün derslerinden başarılı olan, yarıyıl akademik ortalaması 4.00 üzerinden 3.00-3.49 olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Durumları diploma ekinde belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrencilik Hakkının Sona Ermesi, Diploma ve Diploma Eki

Öğrencilik hakkını sona erdiren haller

MADDE 25 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği sona erer veya sona erdirilir:

a) Öngörülen şartları eksiksiz yerine getirerek mezun olmak,

b) Azami sürelerde kayıtlı olduğu programdan mezun olma şartlarını yerine getirememek,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmek,

ç)Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak,

d) Öğrencinin vefatı.

(2) İlişiği sona eren veya erdirilen öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 26 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmiş olmak,

b) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.

(2) Eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler “Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

(3) Uluslararası gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yürütülecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Kayıtlı olduğu programdan mezun olma hakkını elde edemeyen öğrencilere, ilgili mevzuat hükümlerine göre şartlarını yerine getirmesi koşulu ile talep üzerine ön lisans diploması verilebilir.

(5) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.