27 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29755

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YAN DAL

PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitenin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olan bir öğrencinin ikinci bir lisans diploması almak amacıyla Üniversitenin diğer bir lisans bölüm/programına devam etmesini ve Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı bir öğrencinin aynı fakültenin diğer bölüm/programlarından bilgisini artırmak amacıyla ders almasını sağlamaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Birinci anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.”

“(4) Birinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.