27 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29755

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Yaz Okulunda Fırat Üniversitesinden ders almaya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alma, kayıt ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alma, kayıt ve benzeri hususları Senato belirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2015

29422