27 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29755

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört hafta, bir eğitim-öğretim yılı yirmisekiz hafta olarak düzenlenir. Yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımaz.

(2) Bir eğitim yarıyılı, yarıyıl sınav haftaları dâhil 750 saat iş yükü, bir eğitim yılı ise yine yıl sınav haftaları dâhil 1500 saat iş yükü olarak düzenlenir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının teklifleri değerlendirilerek, en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak şartıyla, en çok 10 kredi saate kadar ilave ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan ilave derslerin kredi saati, haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere en çok 20 kredi saat olabilir.

(6) Öğrenciler, alt yarıyıl/yıldaki hiç almadıkları ve alıp (Z) ya da (FF) notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kendi kurumundan alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavı: Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner fakülteleri ile Senato tarafından bütünleme sınavı yapılması uygun görülen diğer birimler için yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl/yıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.”

“f) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara, bütünleme sınavı yapılmayan birimlerde yarıyıl sonu sınavlarına ve bütünleme sınavı yapılan birimlerde ise bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar ile yaz okulunda yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İlgili birim uygulama esaslarında belirtilmek şartı ile uygulama ve/veya staj ağırlıklı dersler ile her eğitim-öğretim yılı başında Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Bilgi İletişim Teknolojisi, Temel Bilgisayar Kullanımı gibi temel bilgisayar içerikli dersler için uygulanan muafiyet sınavı için sabit ağırlıklı değerlendirme sistemi uygulanabilir. Sabit ağırlıklı değerlendirme sisteminde uygulanacak olan not aralıkları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/5/2012

28292

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/12/2012

28496

2-

13/1/2014

28881

3-

28/4/2014

28985

4-

9/9/2014

29114

5-

23/1/2015

29245

6-

31/3/2015

29312

7-

28/6/2015

29400