25 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29753

YÖNETMELİK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HİPPOTERAPİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hippoterapi: Kas hastalıkları, down sendromu, gelişim bozuklukları, duyma ve denge bozuklukları, zeka geriliği gibi bir çok beşeri hastalığın amaca uygun atların çok boyutlu hareketlerinden ve vücut sıcaklığından yararlanılarak uzman hekim, fizyoterapist ve psikolog nezareti ve kontrolünde, at eğitim uzmanları desteğinde gerçekleştirilen tamamlayıcı bir tedavi yöntemini,

b) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Terapötik binicilik: Atın ritmik ve tekrarlı hareketlerinden istifade edilen tedavi amaçlı bir binicilik türünü,

e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki hippoterapi ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hippoterapi konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören veya çalışan bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla konuyla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

c) Farklı disiplinlerdeki hippoterapi konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Hippoterapi konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

d) Hippoterapi konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

e) Birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek ve eğitim hizmetleri vermek,

f) Hippoterapi alanında çalışmalar yapmak, ihtiyaç sahibi bireylerin etkin ve kaliteli hippoterapi uygulamalarından faydalanmasını sağlamak,

g) Terapötik biniciliği hippoterapi amacıyla uygulamak,

ğ) Serebral palsili çocukların eğitim ve rehabilitasyonunda, hippoterapi yöntemlerinden istifade ederek farklı disiplinlerde çalışma yapan uzmanların ekip çalışması anlayışından istifade etmek,

h) Başta hippoterapi olmak üzere atla gerçekleştirilen her türlü bilimsel tedavi ve rehabilitasyon yöntemini araştıracak, uygulayacak ve geliştirecek çalışmaları ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapmak,

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir müdür yardımcısı yerine vekalet eder.

(4) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer.

(5) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden sorumludur.

(6) Rektöre karşı sorumlu olan ve Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

b) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre teklif de bulunmak,

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek,

f) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Rektörün görevlendireceği alanla ilgili iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Müdür tarafından sunulan bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.