25 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29753

YÖNETMELİK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Hastane Müdürü: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Müdürünü,

ç) Merkez (Hastane): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini (Hastanesini),

d) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Müdür yardımcıları (Hastane başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastane bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dahilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

d) Amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak,

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek, bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek,

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Fakültede çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir müdür görevlendirilir.

(3) Dekanın görevi sona erdiğinde Merkez Müdürünün görevi de kendiliğinden sona erer.

(4) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Dekana karşı sorumludur.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak,

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

ç) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

d) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı/bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek,

e) Bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

f) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

g) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek,

ğ) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak,

h) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek,

ı) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yılllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından rektör tarafından en fazla iki merkez müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevinden alınabilir.

Hastane Müdürü

MADDE 11 – (1) Hastane Müdürü, sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde beş yıl deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 12 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları, sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en az üç yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire ve görevleri

MADDE 13 – (1) Başhemşire, lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkez Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütür ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(2) Yönetim Kurulu, Dekan ve dekan yardımcıları, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile farklı anabilim dallarından olmak üzere Fakültede görev yapan öğretim elemanlarından Dekanın önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek üç temsilci olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Her üye oyunu kabul veya ret olarak vermekle yükümlüdür. Çekimser oy kullanamaz. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetimi Kuruluna Dekan, olmadığı durumlarda Merkez Müdürü başkanlık eder.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak,

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak,

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

ğ) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle görevli ünitelerde bulunan yataklı servis, ameliyathane, klinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Dekan ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik sorumluları, sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

(3) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.