25 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29753

YÖNETMELİK

Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde klinik bilimler bölümü bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,

b) Dekan: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Diş hekimliği lisans eğitimi: 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanmış eğitim-öğretim programını ve 15 inci maddesinde tanımlanmış eğitim-öğretimi,

ç) Diş hekimliği lisansüstü eğitimi: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde tanımlanan yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimini,

d) Fakülte: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

e) Hastane Müdürü: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi İdari Direktörünü,

f) Merkez: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezini,

g) Merkez Müdürü (Başhekim): Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ğ) Mütevelli Heyeti: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Öğretim görevlisi: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümünde görevli, ilgili diş hekimliği alanında doktorasını veya uzmanlığını tamamlamış öğretim elemanını,

ı) Öğretim Üyeleri: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümünde görev yapan profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

i) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

j) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü (Başhemşire): Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Başhemşiresini,

k) Üniversite: Okan Üniversitesini,

l) Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Fakültenin lisans, lisansüstü eğitimine uygulama desteği vermek,

b) Hastalara evrensel standartlarda, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmak,

c) Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, eğitim ve hasta hizmetini sürekli modern ve çağdaş seviyelerde tutmak,

ç) Diş hekimliği eğitimi ve toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlamak,

d) Ön lisans düzeyinde diş hekimliği hizmetlerine uygun yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek,

e) Üniversite bünyesindeki Tıp Fakültesi ve sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliğin ve niteliğin arttırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Fakültenin eğitim-öğretim programının üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarında, öğrencilere hasta başı klinik eğitim verilmesinde gerekli olanakları sağlamak,

b) Diş hekimliği alanında lisansüstü eğitimlerini sürdüren öğrencilere hasta başı klinik eğitim verilmesinde gerekli olanakları sağlamak,

c) Diş hekimliğinde mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarının düzenlenmesine destek vererek diş hekimlerinin akademik bilgi ve beceri düzeylerinin güncellenmesine katkıda bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, panel, uygulamalı kurs gibi bilimsel toplantıların organize edilmesine destek vermek,

d) Hastalara ağız, diş ve çene sağlığı için her uzmanlık dalında teşhis ve tedavi hizmeti vermek,

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi ve korunması için bilimsel toplantılar düzenlenmesine destek vermek, bu konuda Üniversite, kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek,

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlenmek,

g) Anabilim dalları ve diğer disiplinler ile toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliği yaparak ortak projeler geliştirilmek,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Dekan,

b) Hastane Müdürü ve hastane müdür yardımcıları,

c) Merkez Müdürü (Başhekim) ve Başhekim yardımcıları,

ç) Yönetim Kurulu,

d) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) ve başhemşire yardımcıları.

Merkez Müdürü (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Başhekim, Fakültenin dekan yardımcıları veya devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına atanır.

Merkez Müdürünün (Başhekim) görevleri

MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır;

a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlamak,

b) Merkezin hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek,

c) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine; ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasına; kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

ç) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile ilgili komisyonların görev ve işlemlerini izlemek ve denetlemek,

d) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, idari ve teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak; bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının belirlenmesi ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak; hizmet içi eğitim alt yapı olanaklarını oluşturmak ve eğitim, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak,

e) Enfeksiyon kontrol komisyonunun işleyişini denetlemek,

f) Merkezin her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını denetlemek.

Merkez Müdür (Başhekim) yardımcıları

MADDE 10 – (1) Başhekimin önerisi ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki başhekim yardımcısı atanabilir. Başhekim yardımcıları, Başhekimin yapacağı yetki devrine göre Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekime yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlığın bilgisi dâhilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Hastane Müdürü

MADDE 11 – (1) Hastane Müdürü; sağlık yönetimi lisans mezunu veya temel eğitimi işletme olan fakültelerden mezun olup, tercihen sağlık yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunda görüşülen ve onaylanan planlama, yürütme ve koordinasyon çalışmalarını yapmak,

b) İdari personelin ve teknik destek hizmet elemanlarının bütçe ve kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlamak,

c) İdari personelin ve teknik destek hizmet elemanlarının sevk, idare ve denetimlerini yapmak ve ilgili birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Merkeze mal ve hizmet satın alınmasını, malzemenin giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılmasını; hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,

d) Merkezin her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek,

e) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 12 – (1) Hastane müdür yardımcıları; sağlık yönetimi lisans mezunu veya sağlık hizmetleri veren bir kurumda en az on yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Merkez Müdürünün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane müdür yardımcıları; Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü (Başhemşire)

MADDE 13 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup; sağlık ve bakım hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, enfeksiyon kontrol komisyonunun üyesidir ve komisyonun aldığı kararların işleyişini sağlamak amacıyla gerekli planlama, yürütme ve koordinasyon çalışmalarını yapar.

(4) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda Başhemşire yardımcısı görevlendirebilir. Başhemşire yardımcısı, Başhemşireye karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; Dekanın başkanlığında Merkez Müdürü, Hastane Müdürü ve Başhemşire ile Dekanın önerisiyle Rektör tarafından atanan iki öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir kez önceden belirlenen gündem ile toplanır. Dekanın olmadığı durumlarda Merkez Müdürü başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,

b) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarılarını karara bağlamak,

c) Eğitim ve uygulama hastanesinin ve hastaneye bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine; kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları karara bağlamak,

ç) Hasta hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal, cihaz, diğer demirbaş temini, hizmet alımı ve bakım-onarım isteklerini karara bağlamak,

d) Rektör tarafından onaylanan yıllık insan kaynakları, teçhizat ve malzeme ve benzeri ihtiyaçların temini için hazırlanan teklifi Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

e) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde bulunan ameliyathane, merkezi sterilizasyon birimi, dental radyoloji birimi, öğretim üyesi/görevlisi hasta tedavi üniteleri, lisans/lisansüstü klinikleri ve laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar; yürüttükleri hizmetler açısından Dekan, Merkez Müdürü ve Hastane Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezde; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.