23 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29751

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANİZASYONU VE SEKRETARYASININ

HARCAMA, İHALE USUL VE ESASLARI İLE TASFİYESİNE DAİR

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryasının Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.