19 Haziran 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29747

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bazı tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

c) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

e) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

f) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca açılan ve Tablo 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve madde ismi yer alan tarife kontenjanları yalnızca, tarife kontenjanı kapsamı ürünü Tablo 2’de G.T.İ.P. ve madde ismi bulunan nihai mamullerin üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere tahsis edilecektir.

 

Tablo 1 – Tarife kontenjanları listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (ton)

Tarife Kontenjanı Dönemi

OTN01

04.02

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

2.500

01/01-31/12

OTN02

0405.10

Tereyağı

2.000

01/01-31/12

OTN03

0801.11.00.00.00

Kurutulmuş

1.000

01/01-31/12

0801.19.00.00.00

Diğerleri

OTN04

1108.12

Mısır nişastası

1.000

01/01-31/12

OTN05

1207.40.90.00.11

Ham

7.000

01/01-31/12

1207.40.90.00.12

Soyulmuş

OTN06

15.07

Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

9.000

01/01-31/12

15.11

Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.12

Ayçiçek tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.13

Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babasu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.14

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.15

Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1516.20.96

Yerfıstığı, pamuk tohumu, soya ve ayçiçeği yağları; palm çekirdeği, illipe, hindistan cevizi, rep tohumu ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle %50'den az olan diğer yağlar

1516.20.98 (1516.20.98.00.11 hariç)

Diğerleri

 

Tablo 2 – Nihai mamullerin listesi

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

1704.90  (1704.90.10 hariç)

Diğerleri

18.06  (1806.10.15, 1806.10.30, 1806.10.90 hariç)

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

1905.31

Tatlı bisküviler

1905.32

Waffle ve gofretler

1905.40

Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

1905.90 (1905.90.90 hariç)

Diğerleri

2008.19.19.00.41

Tahin

2008.19.99.00.12

Tahin

 

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, Ocak ayı içerisinde EK-1’de belirtilen belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek Bakanlığa müracaat edilmesi zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) EK-1’de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Ancak, başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe EK-1’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda, başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen 12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(5) Tablo 1’de Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı toplam tarife kontenjanı miktarını geçemez ve dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki müracaatlarda ilgili maddeye ilişkin olarak talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kalmak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta, ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik olarak yapılır.

İthal lisansının revizesi

MADDE 8 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 9 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

Yaptırım

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birimlerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yetki

MADDE 12 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 11/11/2010 tarihli ve 27756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce fiziksel olarak düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız