16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29744

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE
ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve işbirliği ile döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeye ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, birlikte kullanım ve işbirliği yapılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerini ve bu birimlerde görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADNKS: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini,

b) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliğini,

d) Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversiteye ait ilgili birimlerin kaynaklarının, eğitim ve araştırma hizmetleri, sağlık hizmet sunumu veya sair ortak gaye ve menfaatlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık ve ilgili üniversite arasında imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,

e) Ek Ödeme Yönetmeliği: 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

f) İlgili birim: Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerini, diş hekimliği fakültelerini, sağlıkla ilgili eğitim veren eğitim kurumlarını ve diğer sağlık birimlerini,

g) İşbirliği: Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlarının ve üniversitelerin görev ve hizmetlerinin yapılması, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için tarafların eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu gibi alanlarda birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,

ğ) Sağlık tesisi: Bu Yönetmelik kapsamında birlikte kullanıma geçirilen Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneler ve bağlı birimleri, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesislerini,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve Plânlama Usul ve Esasları ile

Sağlık Tesislerinin İşletilmesi

Uygulama ve plânlama usul ve esasları

MADDE 5 – (1) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur.

a) ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000’e kadar olan illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği yapar.

b) Bakanlıkça yapılan sağlık hizmeti plânlamasına göre o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle tıp fakültesinin gelişim talepleri ve standartları dikkate alınmak suretiyle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir.

c) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet birimleri ve planlamaya tabi tıbbi ekipman yatırımlarında tıp fakültesi ya da tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği rektörlüğün görüşleri doğrultusunda hareket edilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamaları esas alınır.

ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile bu alandaki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sunulabilmesi için diş hekimliği fakültesi bulunan üniversitelerle, Birliğe bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesisleri arasında birlikte kullanım ve işbirliği uygulanabilir.

d) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilir. Protokolün süresi dört yıldan az olamaz. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle uzatılmış sayılır.

e) İşbirliği ve birlikte kullanımda insan gücü ve diğer tüm kaynakların kullanımı vali ile rektör veya yetki verecekleri kişiler tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

f) Birlikte kullanım ile işletilen sağlık tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma merkezi olarak kabul edilir.

g) Bir ilde farklı birliklere bağlı hastanelerle de birlikte kullanım veya işbirliği protokolü imzalanabilir. Dal hastaneleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç olmak üzere birlikte kullanım protokolü imzalanacak hastane sayısı ikiden daha fazla olamaz.

ğ) Birlikte kullanılan tesislerde, öğretim elemanı ve uzman/uzman tabip kadroları ihtiyacı Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olarak YÖK tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınmak suretiyle dekan ve hastane yöneticisi tarafından birlikte belirlenir. Öğretim elemanı ve uzman/uzman tabip kadroları protokol hazırlanması sırasında belirlenebilir ve gerektiğinde güncellenebilir.

Eğitim hizmetleri

MADDE 6 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp ve diş tabipliği eğitimleri, Bakanlık uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumluluğunda yürütülür.

(2) Dekan ve hastane yöneticisi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasından sorumludur.

(3) Birlikte kullanımda eğitim faaliyetleri, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülür. Sağlık tesisinin eğitim görevlileri dekanın daveti üzerine, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini birlikte kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği yapılan diğer sağlık tesislerinde de yapabilir.

(5) Birlikte kullanılan veya işbirliği yapılan sağlık tesisinde bulunan eğitim görevlileri ve başasistanlar ile rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları mezuniyet sonrası eğitim yetki ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak ihtiyaç duyulması halinde dekan tarafından mezuniyet öncesi eğitimde de sorumluluk verilebilir. Ancak bu durum üniversite kadrolarına yükselmede hak oluşturmaz.

Sağlık tesislerinin işletilmesi

MADDE 7 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir. Birlikte kullanılan sağlık tesisi yöneticileri, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanır. Yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

 (2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere hastane yöneticisinin sorumluluğundadır. Hastane yöneticisi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda dekan ile işbirliği içinde çalışır.

(3) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilir. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi mümkün olmayanlar hariç olmak üzere, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır.

Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde başhekimin de görüşü alınarak hastane yöneticisi tarafından bir eğitim sorumlusu ile bir idari sorumlu görevlendirilebilir. Birimin eğitim sorumlusuna aynı zamanda idari sorumluluk görevi de verilebilir. Sağlık tesisinde görev yapan Profesör, doçent ve/veya Eğitim Görevlileri arasından bir kişi dekanın uygun görüşüyle klinik ve/veya laboratuvar eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. Profesör, Doçent veya Eğitim görevlisi bulunmadığı durumlarda bir yılını doldurmuş Yardımcı doçent veya başasistanlar arasından aynı usulle görevlendirilir.  Klinik ve laboratuvarlarda idari sorumlu, öğretim üyesi, eğitim görevlisi veya uzman tabip olarak görev yapan personel arasından bir yıllık süreyle görevlendirilir.

(2) Eğitim hizmetleri sorumlusu, müfredat ve akademik takvime uygun olarak mezuniyet öncesi eğitimler ile ilgili mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.

(3) İdari sorumlu, ilgili klinik veya laboratuvarın sevk ve idaresi, mevcut kaynakların müşterek ve verimli bir şekilde kullanılması ile diğer birimler ve hastane yönetimiyle olan ilişkileri yürütmekle görevlidir.

(4) Klinik veya laboratuvar eğitim ve sağlık hizmeti sorumluları işbirliği ve uyum içerisinde birlikte çalışır.

(5) Eğitim hizmetleri sorumlusu, öğretim elemanları ve eğitim sorumluları ile birlikte eğitim programlarını hazırlayarak dekana sunar ve dekan hastane yöneticisinin görüşünü de alarak eğitim programını onaylar. Eğitim programında değişiklik olması halinde hastane yöneticisine bilgi verilir. Eğitim hizmetleri sorumlusu eğitim programının yürütülmesinden dekana karşı sorumludur.

(6) İşbirliği ve birlikte kullanımda sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli tüm tabipler eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması kaydıyla, önemli ve acil vakalarda kendilerine yapılan davete icabet etmek, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, protokolde nöbet tutulmasına ilişkin düzenleme bulunması halinde nöbet, konsültasyon ve sağlık hizmetlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Mali hususlar

MADDE 9 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.

(2) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.

(3) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı gereğince üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ve Hazine payı, 25/4/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay, Bakanlık merkez payı ayrılır. Bakanlık merkez payı ile üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen paylar, ilgili sağlık tesisinin aylık tahsilatının yarısı üzerinden, Bakanlık merkez payı oranı kadar, eşit oranda ayrı ayrı hesaplanarak müteakip ayda ilgili hesaplara aktarılır. Kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmeyecek şekilde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre personele ek ödeme olarak dağıtılır.

(4) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.

(5) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

(6) Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin geri ödeme kurumlarından alacakları pay, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenir.

(7) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunmayan öğretim üyelerinin üçüncü basamak sağlık tesislerinde kadro-unvan katsayıları profesörler için 1,50, doçentler için 1,20 ve yardımcı doçentler için 1,00 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunan profesör ve doçentler için eğitim görevlisi kadro-unvan katsayısı, yardımcı doçentler için başasistan kadro unvan katsayısı kullanılır. Üniversite kadrosunda bulunan personelden yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olan ve bu alanda çalışanlar için, Ek Ödeme Yönetmeliğinde yan dal unvanları için öngörülen kadro unvan katsayıları uygulanır.

(8) Ek Ödeme Yönetmeliğine göre belirlenen eğitici destekleme puanı, tıpta uzmanlık eğitimine katılan yardımcı doçentler için sağlık tesisi puan ortalamasının %20’si oranında uygulanır.

(9) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde görev yapan üniversite personelinden hizmet içi eğitimlere katılanlara Ek Ödeme Yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılır.

(10) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İşbirliğine ait usul ve esaslar

MADDE 10 – (1) Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle işbirliği yapabilirler.

(2) İşbirliği; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılabilir. Bir ilde aynı birliğe bağlı olmasına bakılmaksızın, tüm sağlık tesisleri ile işbirliği yapılabilir.

(3) Eğitim alanında yapılacak işbirliği ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsar.

(4) Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlarda doğrudan sağlık hizmeti üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilir.

(5) Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje çalışmaları yapılabilir.

(6) Eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılacak işbirliği için Bakanlık ve YÖK’ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında protokol akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde uygulamaya geçilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin özlük işleri

MADDE 11 – (1) Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personel disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik hakları bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına tabidir. Hastanede hizmet veren üniversite personeli ile ilgili hasta hakları başvuruları Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilir, hasta hakları başvurusu ile ilgili ihlal kararı verilmesi durumunda başvuru, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için Dekanlığa gönderilir. Birlikte kullanım tesisinde görevli öğretim üyelerinin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde hastane başhekimin parafı alındıktan sonra dekan tarafından onaylanır. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluş kadrosunda bulunan ve eğitim faaliyetinde bulunan eğitim görevlisi ve tabiplerin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde dekanın parafı bulunur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 3/5/2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut protokoller

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre imzalanmış olan protokollerin yürürlüğü bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.