15 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29743

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenci ile her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, bunlara teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenci sınavdan çıkarılır, sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince disiplin soruşturması açılır. Disiplin soruşturması sonucunda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrencinin sınav notu sıfır kabul edilir ve ayrıca ilgili mevzuat uyarınca disiplin cezası verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrenciye bir telafi sınavı hakkı tanınır. Aynı esaslar sınav yerine geçen ödev, rapor, teknik rapor çalışmalarında intihal yapan öğrenciler hakkında da uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2015

29456