10 Haziran 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29738

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan haklarına disiplinlerarası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için bilimsel yöntemler kullanılarak araştırma ve uygulamaların gerçekleştirilmesidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Ulusal ve uluslararası nitelikte insan hakları konusunda eğitimler vermek,

b) Ulusal ve uluslararası konferans, seminer, panel ve sertifika programlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve ilkelerine uygun olan uluslararası kuruluşlar ile birlikte organize etmek, işbirliği yapmak ve/veya bu tür faaliyetlere katılarak katkıda bulunmak, bu tür faaliyetlere öğrencilerin katılmasını sağlamak, insan hakları ile ilgili faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların ziyaret edilmesine ilişkin programlar düzenlemek,

c) İnsan hakları ile ilgili uluslararası uygulamalara ilişkin kütüphane, arşiv ve her türlü belgenin sağlanmasına çalışmak ve bilgisayar ortamında belgelere ulaşılmasını sağlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası yayınların takip edilmesini mümkün kılmak, bunun için her türlü organizasyonu düzenlemek, yerli ve yabancı yayınlar yapmak, dergi çıkartmak, danışmanlık ve mütalaa vermek,

d) Halkın bilgilenmesi için günlük eğitim programları yapmak, amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve İnsan Hakları Merkezleri ile birlikte faaliyetlerde bulunmak,

e) 2547 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat ile Gedik Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli veya ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

f) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

g) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek,

ğ) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

h) Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite içinden veya dışından insan hakları konusunda deneyimli uzmanlar arasından üç yıllık süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak, Rektörlükçe talep edildiği zaman gerekli bilgi akışını sağlamak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektörce üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ile beraber toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından tekrar Rektörce görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve en az salt çoğunlukla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,

ç) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak,

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek en az on en fazla on iki öğretim elemanını veya kişiyi Danışma Kurulunda görevlendirebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine çoğunluk aranmadan toplanır.

(4) Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Danışma Kurulunun tavsiyeleri Müdür aracılığıyla Merkezin diğer organlarına iletilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler önerebilir. Danışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektörce görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.