1 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29729

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde, derslere kayıt, derslerin başlangıcı, bitişi ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı olan öğrenci sayısı en az on olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elli kişiden fazla ise ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bu ders için birden fazla sınıf açılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminin süresi beş haftadan az olamaz. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati, normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz, ancak mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/5/2015

29351