1 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29729

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2010 tarihli ve 27739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.