31 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29728

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KUZEY EGE

ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Kuzey Ege Bölgesi başta olmak üzere, arkeolojik araştırmalar üzerine farklı disiplinlerle birlikte yapılacak çalışmalar için ortamın yaratılması, yeni araştırmaların teşviki, yapılan araştırmaların desteklenmesi ve ödüllendirilmesi, araştırmaların yayımlanması ve geniş kitlelere ulaşımının sağlanması için bilimsel toplantılar, araştırma gezileri düzenlenmesi, görsel materyaller, sergiler, çalıştaylar ve belgeseller hazırlanması, ayrıca tüm bu araştırmalar için kütüphane, müze, veri tabanı ve bilgi bankası hizmetinin sunulması ulusal ve uluslararası, konu ile ilgili çalışma yapan diğer kurumlar ile iş birliği ve protokollerin yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini yürütür:

a) Tarihi, turistik ve doğal değerlerin açığa çıkarılması ve değerlendirilmesi için ilgili hem resmi hem özel kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bağlantı kurmak,

b) Her türlü olanaklardan yararlanarak antik yerleşmelerin ve bölgenin, kültürel, bilimsel, tarihsel, doğal ve turistik açıdan tanıtımını yapmak, bu amaçla kitap, broşür, afiş, harita, duyuru levhası ve benzeri yayım faaliyetlerinde bulunmak, bu bağlamda yapılan çalışmaları desteklenmek,

c) Bölgede yapılan ve yapılacak olan, kazı, yüzey araştırması, röleve ve restorasyon çalışmaları için maddi olarak ya da araç-gereç ve insan gücü ile katkıda bulunmak, çalışma atölyeleri ve sergi salonları oluşturmak, yapılan çalışmaları desteklemek,

ç) Bölgede bulunan ve bulunacak eski eserlerin yurt turizmindeki önemini konferans, seminer, sergi ve bu gibi yollarla ulusal ve uluslararası daha geniş kitlelere anlatmak,

d) Bölgede bulunan antik kentler ve yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili süreli, süresiz Türkçe ve yabancı dillerde kitap, dergi, makale yayımlamak ya da yayımlanmasına destek olmak, yurt içi ve yurt dışında geziler organize etmek bölgenin Türkiye ve dünya çapında ilgi odağı haline gelmesini sağlamak,

e) Aynı amaçlar için yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve benzeri kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar yapmak, her türlü yardım ve desteği sağlamak,

f) Merkez faaliyetleri kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik eğitici faaliyetler düzenlemek,

g) Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bölgede yapacağı araştırmalar için destek sağlamak ve burs vermek,

ğ) Merkez amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından beş yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdür tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından, sosyal faaliyetlerden, bilimsel faaliyetlerden, teknik ve mali işlerden sorumlu olmak üzere bir kişi beş yıllığına Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda teknik çalışmalar yapmak, idari işleri yürütmek, her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

c) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezi temsil etmek,

d) Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

e) Harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört öğretim elemanı ve Müdür olmak üzere beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir kez olağan ve Müdürün gerekli gördüğü durumlarda da Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Asil üyelerden birisinin görevden çekilmesi durumunda, yerine yedek üyelerden birisi sırası ile görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak, plan ve program esaslarını belirlemek,

b) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin bütçe ve kadro ihtiyacını görüşmek,

ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek,

d) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalar yapan, Türk ve yabancı bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu beş yıl için Yönetim Kurulu üyelerinin en az salt çoğunluğu ile görevlendirilir ve toplam üç üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görevleri kendi istekleri ya da Yönetim Kurulu kararıyla son bulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Rektör, harcama yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.